IzvērstāMeklēšana

Auto nomas noteikumi

NOMAS LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

Spēkā no 2023. gada 20. februāra


1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, LĪGUMA BŪTĪBA UN LĪGUMA PRIEKŠMETS

A) Turpmāk līgumā ir lietoti šādi saīsinājumi un termini:

I) Nosacījumi – šeit minētie Standarta nomas noteikumi un nosacījumi attiecībā uz transportlīdzekļa nomu un lietošanu;

II) Iznomātājs – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītā juridiskā persona, kura lieto zīmolu "Europcar" un “Keddy by Europcar” un kura ir tiesīga nodot transportlīdzekļa lietošanas tiesības (turpmāk tekstā "Iznomātājs");

III) Nomnieks – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītā persona, kura saņem transportlīdzekļa lietošanas tiesības no Iznomātāja saskaņā ar līgumu, kurš ir noslēgts ar Iznomātāju;

IV) Nomas līgums – līgums starp Iznomātāju un Nomnieku, ar kuru Iznomātājs nodod Nomniekam Transportlīdzekļa lietošanas tiesības saskaņā ar Nomas līguma noteikumiem (tekstā saukts arī "Līgums") un Nosacījumiem;

V) Transportlīdzeklis – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītais pašgājēja tipa transportlīdzeklis, kurš vai kura lietošanas tiesības pieder Iznomātājam un kurš/kuras saskaņā ar Līgumu tiek nodots/nodotas Nomniekam.

B) Nosacījumi nosaka Nomnieka tiesības un pienākumus pret Iznomātāju Transportlīdzekļa lietošanas laikā. Nomnieks apzinās, ka Transportlīdzeklis vai tā lietošanas tiesības pieder Iznomātājam un ka viņam/viņai nav tiesību nodot Līguma parakstīšanas brīdī piešķirtās tiesības un noteiktās saistības trešajām personām. Transportlīdzekļa nodošanai vai tālākai iznomāšanai jebkādā veidā ir pieļaujama, tikai vienojoties ar Iznomātāju. Iznomātājs ļauj Nomniekam lietot Transportlīdzekli saskaņā ar Nosacījumiem.

C) Pēc Nomnieka pieprasījuma Iznomātāja pienākums ir nodrošināt Nomnieku ar šiem Nosacījumiem pirms Līguma parakstīšanas.

D) Nomas līgums tiek noslēgts par viena Transportlīdzekļa lietošanu Līgumā noteiktajā periodā vai līdz brīdim, kad Iznomātājs to ir pārņēmis atpakaļ savā valdījumā.

E) Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka viņš ir iepazinies ar šiem Nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Nosacījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Nosacījumi nezaudē spēku arī pēc Transportlīdzekļa atgriešanas.

 

2. PILNVAROTAIS TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOTĀJS

Saskaņā ar Līgumu Transportlīdzekli ar nomas perioda sākuma brīdi drīkst vadīt tikai Autovadītājs vai jebkura cita Iznomātāja pilnvarota persona, ja šīs personas dati ir norādīti Nomas līgumā kā papildu vadītāja dati. Autovadītājs apņemas neļaut nevienai personai (ieskaitot sevi) vadīt Transportlīdzekli:

A) ja persona neatbilst Iznomātāja izvirzītajām minimālajām prasībām attiecībā uz vecumu, derīgu autovadītāja apliecību un/vai citām minimālajām prasībām;

B) ja persona ir alkohola, narkotisko vai citu vielu reibumā, kā rezultātā ir traucēta apziņa, reakcija, vai arī ja persona ir nogurusi.

 

3. TRANSPORTLĪDZEKĻA PAŅEMŠANA/PIEGĀDE UN ATDOŠANA

A) Iznomātājs nodod Transportlīdzekli Nomniekam vispārēji labā stāvoklī un darba kārtībā, kā arī ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem. Visi nepieciešamie dokumenti ir ar likumu noteiktie Transportlīdzekļa lietošanai nepieciešamie dokumenti.

B) Nomnieks apņemas atdot Transportlīdzekli atpakaļ Iznomātājam Līgumā norādītajā vietā, datumā un laikā tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika iznomāts, ar tiem pašiem dokumentiem un papildu aprīkojumu/piederumiem.

C) Nomnieka pienākums ir pārbaudīt Iznomātāja nodotā Transportlīdzekļa stāvokli un ar savu parakstu apliecināt, ka tas atbilst formā “Transportlīdzekļa (TL) stāvoklis” norādītajam stāvoklim. Nomniekam obligāti jāpieprasa, lai Iznomātāja pārstāvis novērš jebkuras atšķirības starp Transportlīdzekļa reālo un fiksēto stāvokli pirms Transportlīdzekļa pārņemšanas. Nomas periodā Nomnieks uzņemas atbildību par Transportlīdzekļa kārtīgu lietošanu, dokumentāciju un papildu aprīkojumu/piederumiem, kā arī par drošu braukšanu.

D) Nomnieka pienākums ir nodot Transportlīdzekli Nomas līgumā norādītajā Iznomātāja birojā, ievērojot tā darba laiku. Atdodot Transportlīdzekli ārpus šī laika, Nomniekam ir jāievēro attiecīgās atdošanas vietas noteikumi par Transportlīdzekļa atdošanu ārpus darba laika. Nomniekam ir tiesības pieprasīt Iznomātāja pārstāvim veikt Transportlīdzekļa pārbaudi, ja tā nodošana ir Iznomātāja darba laikā, kā arī pieprasīt veikt atzīmes formā “Transportlīdzekļa (TL) stāvoklis”  par Transportlīdzekļa stāvokli, uzrādot atšķirības starp stāvokli pie saņemšanas un nodošanas. Ja Nomnieks neizmanto iepriekš minēto iespēju, viņš ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz brīdim, kad Iznomātājs ir pārņēmis Transportlīdzekli de jure un de facto. Tiklīdz būs iespējams, Iznomātāja pārstāvis veiks Transportlīdzekļa pārbaudi.

Nododot Transportlīdzekli ārpus darba laika, Nomniekam jāievēro attiecīgā Iznomātāja biroja instrukcijas attiecībā uz Transportlīdzekļa nodošanu. Atdodot Transportlīdzekli ārpus darba laika vai, tā dokumentus un atslēgas atstājot „Automātiskās atgriešanas atslēgu kastē”, Iznomātājam nav pienākuma veikt Transportlīdzekļa pārbaudi līdz nākamās darba dienas sākumam.  Šajā gadījumā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz nākamās darba dienas sākumam, kad Iznomātājs pārņem Transportlīdzekli de jure un de facto.

E) Ja ar Iznomātāju ir panākta vienošanās, ka Transportlīdzekli drīkst atdot atpakaļ vietā, kas nav Iznomātāja nomas punkts, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz brīdim, kad Iznomātāja darbinieks ir veicis tā stāvokļa pārbaudi.

F) Ja Nomnieks neatdod Transportlīdzekli atpakaļ Līgumā noteiktajā vietā un laikā, Iznomātājs aprēķina maksu par nomas perioda pagarināšanu (vai par papildu dienām) un maksu par katru izvēlēto pozīciju (pakalpojums, papildus aprīkojums u.c.) par katru kavējuma diennakti.

G) Ja Nomnieks atdod Transportlīdzekli, taču neatdod tā dokumentus un/vai atslēgas Līgumā noteiktajā nomas punktā, Iznomātājs piemēro Nomniekam sodu par nozaudētiem dokumentiem un/vai atslēgām, saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.

H) Ja Nomnieks nodevis Transportlīdzekli un Iznomātājs konstatē Līgumā noteiktās atļautās kilometrāžas pārsniegšanu, Nomniekam tiek piemērota Līgumā norādītā maksa par katru pārsniegto kilometru.

 

4. NOMNIEKA ATBILDĪBA PAR NOZAUDĒŠANU VAI BOJĀJUMIEM

A) Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, zādzību vai nozaudēšanu nomas periodā. Šeit minētās Transportlīdzekļa daļas ietver arī iznomāto papildu aprīkojumu/piederumus. Nomnieka atbildība var tikt samazināta tikai saskaņā ar apdrošināšanu un saistību atrunām, kas norādītas punktā 4(B) un, kuras Nomnieks ir apstiprinājis, parakstot Līgumu. Nomnieka pienākums ir segt Transportlīdzekļa un/vai tā daļu remonta vai nomaiņas izmaksas, zaudēto Transportlīdzekļa tirgus vērtību, zaudētos ieņēmumus no Transportlīdzekļa nomas remontdarbu dēļ (aprēķinu veic, pamatojoties uz attiecīgās Transportlīdzekļa grupas dienas nomas maksu), izmaksas par novietošanu stāvvietā vai transportēšanu, kā arī ar šīm izmaksām saistītās administratīvās izmaksas. Iznomātājs apņemas nodrošināt Transportlīdzekļa remontu iespējami īsā laikā.

B) Pieņemot, ka Nomnieks ievēro visus šajā Līgumā izklāstītos noteikumus, kā arī ka Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājuma, nozaudēšanas vai zādzības iemesls nav neatļauts vadītājs, vai pilnvarotā vadītāja tīša rīcība vai izteikta nevērība, Nomnieks atbildība ir ierobežota sekojoši:I) Ja Nomnieks ir piekritis Atbildības samazināšanas Pamata līmenim Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumu (turpmāk tekstā - CDW) un/vai zādzības (turpmāk tekstā - THW) gadījumā, viņa atbildība tiek samazināta līdz pašriskam, kura apmērs noteikts Līgumā. Atbildība pašriska apmērā tiek noteikta par katru negadījumu atsevišķi. Ja Transportlīdzekļa zādzības gadījumā Nomnieks nespēj uzrādīt Iznomātāja Transportlīdzekļa dokumentus un atslēgas, viņš ir atbildīgs apjomā, kas ir līdzvērtīgs Transportlīdzekļa pirkuma vērtībai. CDW un THW neatbrīvo Nomnieku no atbildības par Transportlīdzekļa salona bojājumiem.

II) Riteņu un stiklu apdrošināšana (turpmāk tekstā - WWI) attiecas uz sekojošiem gadījumiem:

riepu pārduršana vai caurumi; disku vai lieto disku bojājumi vai skrāpējumi; riteņu dekoratīvo uzliku bojājumi vai skrāpējumi; aizsargstikla bojājumi vai skrāpējumi; priekšējo lukturu bojājumi vai skrāpējumi.

III) Atbildības samazināšanas līmenis MEDIUM (turpmāk tekstā – MEDIUM) iekļauj CDW, THW, WWI, SPAI un samazina Nomnieka atbildību (pašrisku) Transportlīdzekļa bojājumu gadījumā. Atbildības samazināšanas līmenis PREMIUM (turpmāk tekstā – PREMIUM) iekļauj CDW, THW, WWI, SPAI un 0.00€ pašrisku. Ja Nomnieks Līgumā ir piekritis MEDIUM vai PREMIUM, viņa atbildība par Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem vandālisma rezultātā, kā arī atbildība par zādzību vai nozaudēšanu tiek noteikta Līgumā norādītā pašriska apmērā. MEDIUM un PREMIUM iespējams iegādāties tikai tad, ja ir nopirkti CDW un THW.

IV) MEDIUM un PREMIUM neatbrīvo Nomnieku no viņa atbildības par Transportlīdzekļa salona bojājumiem, nozaudētu papildaprīkojumu/nozaudētiem piederumiem, nozaudētām Transportlīdzekļa atslēgām un/vai dokumentiem.

C) Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par bojājumiem, kuri radušies, vadītājam nepienācīgi novērtējot Transportlīdzekļa augstumu, kā arī par šasijas bojājumiem (neieskaitot riepas un diskus). Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tajos gadījumos, kad Nomnieks piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.

D) Punktā 4(B) izklāstītie un Nomnieka akceptētie Atbildības samazināšanas veidi neattiecas uz dzinēja, transmisijas un sajūga bojājumiem, ja to iemesls ir neatbilstoša braukšanas tehnika. Šādu bojājumu iemesls ir jānosaka, veicot ekspertīzi pie kāda no transportlīdzekļa oficiālajiem izplatītājiem.

E) Par katra uz nomas laiku nodrošinātā drošības un papildu aprīkojuma/piederuma nozaudēšanu vai bojāeju Nomnieks apņemas maksāt soda naudu saskaņā ar Iznomātāja spēkā esošo cenrādi. Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tajos gadījumos, kad Nomnieks piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.

F) Ja Nomnieks Transportlīdzekļa nomas periodā vēlas izmantot savas apdrošināšanas polises, viņš apņemas pilnā apmērā segt Iznomātājam visas ar Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, nozaudēšanu un/vai zādzību saistītās izmaksas. Apdrošināšanas atlīdzību Nomnieks var saņemt tikai no sava apdrošinātāja saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Nomnieku un attiecīgo apdrošinātāju.

 

5. TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOŠANA

A) Transportlīdzekli atļauts vadīt tikai saskaņā ar 2. punktā un šajā 5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Nomnieks ir atbildīgs par uzmanīgu apiešanos, kā arī par vērīgu vadīšanu un Transportlīdzekļa lietošanu tam paredzētajiem nolūkiem. Neievērojot šos nosacījumus, Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem un kaitējumiem, kas Nomnieka darbību rezultātā varētu rasties Iznomātājam vai iznomātajam Transportlīdzeklim, kā arī papildus tam zaudē visas iegādātās Atbildības samazināšanas iespējas. Iznomātājam ir tiesības jebkurā brīdī uz Nomnieka rēķina atsavināt Nomnieka Transportlīdzekli, ja Nomnieks pārkāpj šajā Līgumā noteiktās saistības.

B) Atstājot Transportlīdzekli, Nomnieks apņemas aizslēgt tā durvis un aktivizēt pretaizdzīšanas sistēmas (ja tādas ir). Transportlīdzeklis ir jānovieto stāvēšanai automašīnām paredzētā stāvvietā. Ja Transportlīdzeklis ir aprīkots ar pārnēsājamo satelītnavigācijas iekārtu vai WiFi bezvadu rūteri, tas/tā, atstājot Transportlīdzekli, ir jāņem līdzi un jāuzglabā drošā vietā. Drošības jostas un bērnu sēdeklīši jālieto saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā transportlīdzeklis tiek lietots.

C) Nomnieks apņemas lietot pareizo degvielu un pārbaudīt eļļas līmeni un citu šķidrumu līmeņa rādītājus pēc 1000 km nobraukuma, kā arī nepieciešamības gadījumā iepildīt eļļu vai citus šķidrumus. Rodoties jebkādai problēmai, kuras iemesls ir negadījums vai mehānisks bojājums, Nomniekam obligāti nekavējoties jāsazinās ar Iznomātāju. Transportlīdzekļa apkope vai remonts ir pieļaujami tikai ar Iznomātāja iepriekšēju piekrišanu.

D) Transportlīdzekli nedrīkst izmantot:

I) lielāka cilvēku skaita pārvadāšanai nekā noteikts tehniskajā pasē vai tehniskajās specifikācijās;

I) smagākas kravas pārvadāšanai nekā noteikts tehniskajā pasē vai tehniskajās specifikācijās;

III) citu transportlīdzekļu (ieskaitot piekabes) vilkšanai vai stumšanai;

IV) braukšanai pa konkrētajam Transportlīdzeklim nepiemērotām vietām vai ceļiem;

V) pienācīgi nenostiprinātu priekšmetu pārvadāšanai;

VI) tādu preču pārvadāšanai, kuru aromāts rada bojājumus Transportlīdzeklim un padara tā tūlītēju iznomāšanu neiespējamu;

VII) rallijos, izmēģinājuma braucienos vai sacensībās;

VIII) pārkāpjot satiksmes un citus noteikumus;

IX) nelikumīgām darbībām;

X) tālākai iznomāšanai;

XI) braukšanai vietās, kur ir aizliegta transporta kustība;

XII) automašīnas vadīšanas braukšanas apmācībām;

XIII) cilvēku vai kravas pārvadāšanai komerciālos nolūkos;

XIV) dzīvnieku pārvadāšanai. Dzīvniekus atļauts pārvadāt tikai speciālos būros, iepriekš vienojoties ar Iznomātāju;

XV) pārkāpjot Nosacījumu 2. punktu.

E) Nomnieks apņemas Līguma parakstīšanas brīdī informēt iznomāšanas vietu par savu pārvietošanās maršrutu. Transportlīdzekli atļauts izmantot valstī, kurā atrodas iznomāšanas punkts, izņemot šādus gadījumus:

I) Ar Iznomātāja Transportlīdzekli atļauts izbraukt uz Igauniju, Latviju, Lietuvu, Zviedriju, Somiju un Poliju. Transportlīdzekļa izbraukšana vai nodošana citās valstīs ir aizliegta.

II) Izraucot ar Transportlīdzekli ārpus valsts, kurā tas iznomāts, Nomniekam jāsamaksā Robežas šķērsošanas nodeva saskaņā ar Iznomātāja cenrādi;

III) Nomnieks apņemas segt visus zaudējumus (ieskaitot Transportlīdzekļa nogādāšanu atpakaļ tā iznomāšanas valstī), kas varētu rasties Iznomātājam, Transportlīdzeklim, tā daļām un/vai trešajām personām, Nomniekam pārkāpjot jebkuru no punktā 5(E) izklāstītajiem nosacījumiem. Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tad, ja Nomnieks piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.

F) Transportlīdzeklis laikā posmā no pl. 20:00 līdz 08:00 jānovieto drošā (apsargātā) autostāvvietā. Iestājoties gadījumam, kad Transportlīdzeklis (vai tā daļas) šajā laikā tiek bojāts vai nozagts un Nomnieks nevar uzrādīt Iznomātājam kā pierādījumu autostāvvietas čeku vai talonu, visi Nomnieka iegādātie un punktā 4(B) izklāstītie Atbildības samazināšanas veidi tiek anulēti.

G) Saskaņā ar Jūrmalas Domes saistošajiem noteikumiem Nomniekam, iebraucot Jūrmalā, ir jāiegādājas Jūrmalas caurlaide. Ja Nomnieks nav iegādājis caurlaidi līdz iebraukšanas dienas plkst. 23:50, Iznomātājs veic tās apmaksu. Iznomātātajs papildus maksai par caurlaidi piemēro Nomniekam Administrēšanas maksu saskaņā ar cenrādi.

H) Nomniekam ir pienākums informēt Iznomātāju, ja nomas laikā uz Transportlīdzekļa mēraparātu paneļa parādās brīdinājuma paziņojums. Ja Nomnieks neievēro šo punktu un Iznomātājam rodas zaudējumi vai izmaksas, Nomniekam tiek piemērots sods saskaņā ar Iznomātāja cenrādi. Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tad, ja Nomnieks piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.

 

6. APMAKSAS NOTEIKUMI, NOMAS MAKSAS REZERVĀCIJA, PRIEKŠAUTORIZĀCIJA

A) Parakstot Līgumu, Nomnieks pilnvaro Iznomātāju iekasēt no Nomnieka visas izmaksas saistībā ar Nomas līguma noformēšanu no Nomnieka kredītkartes konta vai izmantojot jebkuru citu Iznomātājam pieņemamu apmaksas metodi.

B) Nomas maksas rezervācija - Iznomātājam ir tiesības rezervēt uz Nomnieka kredītkartes konta summu paredzamās nomas maksas, pilnas degvielas tvertnes un degvielas uzpildes pakalpojuma maksas apmērā.

C) Kredītkartes priekšautorizācija (rezervācija) – Lai ievērotu kredītkaršu asociāciju un banku nodefinētos kartes pieņemšanas un apstiprināšanas standartus, Iznomātājam ir tiesības, veicot priekšautorizāciju, rezervēt sekojošu summu uz Nomnieka kredītkartes:

“Europcar” zīmols: 500.00 €

“Keddy by Europcar” zīmols:

600.00 € - EDMR, EDAR, CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, CGMR, CGAR

900.00 € - IDMR, IDAR, IXMR, IGMR, IGAR, SDMR, SDAR, SWMR, SWAR, SGAR, SFAR

1350.00 € - FVAR, PVMD

Priekšautorizācija ir naudas “iesaldēšana”, kas uz laiku samazina kredītkartes limitu, taču tas NAV pirkums un līdz ar to neparādīsies konta pārskatā. Atkarībā no Nomnieka kredītkartes bankas uzstādījumiem, priekšautorizētā summa būs pieejama pēc 15-90 dienām.

Nomniekiem, uz kuru kredītkartes veikta priekšautorizācija, iesakām vērsties attiecīgajā bankā, lai

- pārliecinātos par iepriekš minētās priekšautorizācijas būtības izpratni;

- pārliecinātos, ka NAV veikts pirkums, bet gan priekšautorizācija;

- saņemtu apstiprinājumu attiecībā uz priekšautorizēto summu un laiku, kad tā būs pieejama.

D) Lai iznomātu Paaugstinātas kvalitātes (RGAH, PDAR, LXAR, LDAH, PXAR, PXAH, PFAR, RFAD, GFAD) Transportlīdzekli, Nomnieka īpašumā jābūt divām kredītkartēm. Uz vienas kredītkartes tiks rezervētas naudas summas saskaņā ar šo Nosacījumu punktiem 6(B) un 6(C), uz otras kredītkartes tiks veikta priekšautorizācija 300.00€ apmērā.

E) Nomnieks apņemas segt visas ar Līgumu saistītās izmaksas pat tad, ja kā maksātājs ir norādīta trešā persona.

 

7. MAKSAS

A) Nomas maksas atspoguļo Transportlīdzekļa lietošanu (lietotājs ir Nomnieks) saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem ir noslēgta vienošanās Līguma parakstīšanas brīdī. Nomas maksas ietver nomas cenu un maksas par papildu pakalpojumiem, kurus Nomnieks ir izvēlējies un/vai ir pieņēmis Transportlīdzekļa rezervēšanas un/vai Līguma parakstīšanas brīdī. Visām maksām ir piemērojami nodokļi saskaņā ar iznomājošās valsts likumdošanu.

B) Nomas maksu aprēķina pamatojoties uz Transportlīdzekļa rezervēšanas brīdī spēkā esošo un starp Nomnieku un Iznomātāju nolīgto tarifu, kā arī Iznomātāja cenrādi. Nomnieks apņemas ievērot šī tarifa piemērojamības nosacījumus. Piemērojamības nosacījumi ietver iznomāšanas laiku, minimālo nomas periodu un atlaižu piemērošanu, taču ir iespējami arī vēl citi nosacījumi.

C) Nomas maksas tiek aprēķinātas par ne mazāk kā par 24 stundām, izņemot gadījumus, kad tarifa piemērojamības nosacījumos, par kuriem ir panākta vienošanās Līguma parakstīšanas brīdī, ir noteikts citādi.

D) Nomas dienas tiek skaitītas kā pilnas diennaktis (24 stundas) no Transportlīdzekļa saņemšanas brīža. Nākamā nomas diena sākas brīdī, kad saņemšanas laiks ir pārsniegts par vairāk nekā 29 minūtēm.

E) Ņemot vērā Nomnieka faktisko Transportlīdzekļa izmantošanu, nomas maksas var ietvert izdevumus, kurus nomas perioda sākumā nav iespējams paredzēt. Šādi izdevumi varētu būt izmaksas saistībā ar tarifa piemērojamības nosacījumu neievērošanu, izmaksas saistībā ar Līgumā noteiktā atdošanas laika un/vai vietas neievērošanu, izmaksas saistībā ar Transportlīdzekļa un/vai tā daļu zudumu vai bojājumu, maksa par degvielas uzpildi un ar to saistītās pakalpojumu izmaksas, izmaksas saistībā ar atdošanu atpakaļ ārpus darba laika un/vai

Iznomātāja atrašanās vietas, izmaksas saistībā ar papildu tīrīšanu, izmaksas saistībā ar satiksmes noteikumu un/vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu un ar to saistītās administratīvās izmaksas, izmaksas saistībā ar Līguma Nosacījumu pārkāpšanu, kā arī citas izmaksas saistībā ar Transportlīdzekļa lietošanu, par kurām nav panākta vienošanās nomas perioda sākumā. Saskaņā ar parakstīto Līgumu Nomnieks apņemas segt visas šāda veida izmaksas.

F) Nomas galīgās izmaksas tiek noteiktas pēc Transportlīdzekļa atdošanas.

G) Iesniedzot Iznomātājam pamatotus argumentus (fotogrāfijas, video, autorizēta servisa remontdarbu tāmi u.c.), Nomniekam ir tiesības 14 dienu laikā apstrīdēt jebkuru no papildus maksām.

 

8. DEGVIELAS UZPILDES IZMAKSAS

A) “Kā paņemot” un “Pilna/Pilna” degvielas politika – Nomniekam Transportlīdzeklis vienmēr jāatgriež ar tādu pašu degvielas līmeni, kāds tas tika norādīts Līgumā, Transportlīdzekļa saņemšanas brīdī. Atdodot Transportlīdzekli atpakaļ ar mazāk nekā pilnu degvielas tvertni, Nomniekam ir jāsedz trūkstošās degvielas izmaksas, kā arī degvielas uzpildes pakalpojuma izmaksas saskaņā ar Iznomātāja cenrādi. Iztrūkstošās degvielas daudzumu nosaka, sadalot degvielas rādītāja skalu astotdaļās (no 1 līdz 8). Minimālais iztrūkstošās degvielas daudzums - 1/8.

B) Ja, parakstot Nomas līgumu, Nomnieks ir norādījis, ka tas nomas perioda sākumā vēlas iegādāties pilnu degvielas tvertni (“Pilna degvielas tvertne”), Nomniekam attiecīgais degvielas daudzums ir jāapmaksā Nomas līgumā norādītajā apmērā vai atbilstoši Nomniekam zināmajām aplēstajām izmaksām, un tas drīkst atdot Transportlīdzekli atpakaļ, nepiepildot degvielas tvertni. Maksa par degvielu, kas nav izlietota līdz Transportlīdzekļa atdošanas brīdim, netiek atmaksāta.

C) Elektriskā Transportlīdzekļa (CDAE) akumulators tiek uzskatīts par pilnu, ja tas ir uzlādēts par 80% vai vairāk, tukšs - ja tas tiek uzlādēts par 10% vai mazāk. Ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts no nomas ar mazāku akumulatora uzlādes līmeni nekā tas bija iznomāšanas brīdī, Nomniekam ir jāmaksā par trūkstošo akumulatora uzlādes līmeni un Akumulatora uzlādes pakalpojumu saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.

D) Iznomātājs nodrošina Nomnieku ar e-Mobi karti, kura izmantojama nomas laikā uzlādes stacijās. Akumulatora uzlādes izmaksas tiks pieskaitītas galējam rēķinam par nomu. Iznomātājam ir tiesības rezervēt uz Nomnieka kredītkartes konta summu 100.00 € apmērā par nomas laikā iespējamajām akumulatora uzlādes izmaksām.

 

9. ATBILDĪBA PAR ĪPAŠUMU

Iznomātājs neuzņemas atbildību par Nomnieka, papildu vadītāju un pasažieru īpašumu vai mantām, kas ir atstātas Transportlīdzeklī tā lietošanas laikā vai pēc tā lietošanas.

 

10. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

A) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir iekļauta nomas maksā.

B) Iznomātāja transportlīdzekļiem noformētā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilst visām juridiskajām prasībām un nodrošina Iznomātāja, Nomnieka un visu pilnvaroto papildu vadītāju aizsardzību saskaņā ar likumdošanu un attiecīgās apdrošināšanas polises noteikumiem.

C) Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātājam visus izdevumus, kas varētu rasties, pamatojoties uz apdrošinātāju pretenzijām gadījumos, kad Transportlīdzeklis ir lietots, neievērojot punktos 2 un 5 izklāstītās prasības.

 

11. BOJĀJUMI, NEGADĪJUMI, ZĀDZĪBAS UN VANDĀLISMS

A) Nomnieks apņemas ziņot Iznomātājam un pēc tā pieprasījuma arī policijai par visiem satiksmes negadījumiem, sadursmēm, Transportlīdzekļa vai tā daļu zādzību, bojājumiem (t.sk., riepu, vējstikla, virsbūves utt.), kā arī par jebkuru citu notikumu saistībā ar Transportlīdzekli.

B) Bez Iznomātāja piekrišanas Nomnieks nav tiesīgs uzņemties nekādu iespējamo atbildību vai atbrīvot kādu no iespējamās atbildības pēc negadījuma. Nomniekam ir jāfiksē negadījuma liecinieku un negadījumā iesaistīto personu vārdi, uzvārdi, tālruņu numuri un adreses, nepieļaujot tikai mutisku informācijas sniegšanu.

C) Jebkādu bojājumu (t.sk., riepu, vējstikla, virsbūves utt.), negadījuma, zādzības un/vai vandālisma gadījumā Nomnieks apņemas aizpildīt veidlapu „Ziņojums par Transportlīdzekļa bojājumu vai CSN” un iesniegt to Iznomātājam vēlākais 72 stundas pēc nomas perioda beigām. Papildus tam Nomniekam ir jāiesniedz Iznomātājam autovadītāja apliecības kopija. Nespējot uzrādīt minēto dokumentāciju, visi punktā 4(B) minētie un Nomnieka akceptētie Atbildības samazināšanas veidi tiek anulēti. Nomnieka atbildība tiek noteikta Transportlīdzekļa pirkuma vērtībā un/vai citu ar negadījumu, zādzību un/vai vandālismu saistīto izmaksu apmērā.

D) Transportlīdzekļa zādzības gadījumā Nomniekam ir jānodod Iznomātāja Transportlīdzekļa atslēgas, portatīvā satelītnavigācijas ierīce, WiFi bezvadu rūteris, Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti un Transportlīdzekļa pretaizdzīšanas sistēmas tālvadības pults. Nomnieks nespēj uzrādīt šos priekšmetus Iznomātājam vai pārkāpj 11. punktā izklāstītos nosacījumus jebkādā citā veidā, Nomnieks netiek atbrīvots no atbildības Transportlīdzekļa pirkuma vērtībā un/vai citu ar negadījumu, zādzību un/vai vandālismu saistīto izmaksu apmērā (pat ne piekrītot kādam no punktā 4(B) minētiem un Nomnieka akceptētiem Atbildības samazināšanas veidiem).

E) Nomnieks apņemas sadarboties ar Iznomātāju un tā apdrošinātājiem satiksmes negadījuma, zādzības un vai vandālisma akta apstākļu izmeklēšanā.

F) Ja laikapstākļi, tumsa, laiks un/vai vieta Transportlīdzekļa atdošanas brīdī neļauj Iznomātāja darbiniekiem konstatēt nozaudētas Transportlīdzekļa daļas un/vai Transportlīdzekļa un/vai tā daļu bojājumus nomas periodā, kā arī ja to konstatāciju apgrūtina Transportlīdzekļa netīrība, bojājumu vieta un vai trūkstošo daļu sākotnējā atrašanās vieta, tad Iznomātājam ir tiesības iekasēt maksu par zaudējumu vai bojājumu arī pēc to konstatācijas. Šī punkta 11(F) izpratnē Iznomātājam ir tiesības pieprasīt kompensāciju tikai par zaudējumu vai bojājumu, kas ir konstatēts ne vēlāk kā 15 dienas pēc brīža, kad Nomnieks ir atdevis Transportlīdzekli atpakaļ Iznomātājam (ar noteikumu, ka Transportlīdzeklis šajā laikā nav iznomāts vēlreiz).

 

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Iznomātājs nav uzskatāms par atbildīgu Nomnieka vai trešo personu priekšā par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem nomas periodā, ja vien zaudējums vai bojājums nav radies Iznomātāja klajas nevērības vai tīšas rīcības rezultātā. Iznomātājs neatbild par nekādiem netiešiem zaudējumiem, izrietošiem zaudējumiem, zaudētu peļņu vai īpašiem zaudējumiem. Nekas no minētā neizslēdz un nemazina Iznomātāja atbildību par nāvi vai savainojumiem cilvēkam, ja to iemesls ir Iznomātāja klaja nevērība vai tīša rīcība, kā arī citu atbildību, kuru nav iespējams izslēgt vai mazināt saskaņā ar likumu.

 

13. TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVIETOŠANA STĀVĒŠANAI, SODI PAR SATIKSMES NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM UN CITI SODI

A) Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par transportlīdzekļa novietošanas stāvēšanai apmaksu. Ja Iznomātājs veic apmaksu, Nomniekam tiek piemērota Administrēšanas maksa saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.

B) Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par visu sodu apmaksu saistībā ar satiksmes vai autotransporta stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem nomas periodā, kā arī par jebkuriem citiem likumu pārkāpumiem un to radītajām sekām.

C) Ja Nomniekam nomas periodā tiek uzlikts sods par satiksmes vai autotransporta stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, par to nomas perioda beigās ir jāinformē Iznomātājs.

D) Neievērojot šo Nosacījumu 5(D)(VIII) punktu, ko apliecina Iznomātājam adresēts atbildīgo institūciju (piem., Ceļu policija, Pašvaldības policija, Valsts policija utt.) paziņojums par sodu, Nomniekam tiek piemērota Administrēšanas maksa saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.

E) Iznomātājs ir tiesīgs bez Nomnieka piekrišanas debetēt viņa kredītkarti par summu, ko sastāda soda nauda un Administrēšanas maksa.

 

14. APKOPOJUMS PAR PAPILDU PAKALPOJUMIEM

A) Transportlīdzekļa nomas maksas veido maksa par pakalpojumiem, kuri ietilpst pamatlikmē, kā arī par papildu pakalpojumiem, ņemot vērā rezervētā Transportlīdzekļa grupu. Papildus rezervētajiem papildu pakalpojumiem Nomnieks var piekrist/iegādāties citus papildu pakalpojumus.

B) Nomniekam netiek garantēts konkrēts automašīnas modelis, bet Transportlīdzeklis no transportlīdzekļu grupas ar atšķirīgām funkcijām un iespējām. Par papildu samaksu Nomnieks var izvēlēties Transportlīdzekli no citas (nerezervētas) grupas, ja tas ir iespējams attiecīgajā nomas vietā. Iznomātāja transportlīdzekļi ir iedalīti šādās klasēs: Mini (Mini), Ekonomiskā (Economy), Kompaktā (Compact), Vidējā (Intermediate), Standarta (Standard), Paaugstinātas kvalitātes (Premium), Pilnizmēra (Full-size) un Luksus klase (Luxury).

C) Sīkāka informācija par Atbildības samazināšanas veidiem kā papildu pakalpojumiem ir izklāstīta šo Nosacījumu 4. un 15. punktā.

D) Nomājot GPS (navigācijas sistēmu), iebūvēto vai portatīvo, tiek piemērota papildus maksa saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.

 

15. PERSONU NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

A) Personu nelaimes gadījumu apdrošināšana (turpmāk tekstā - SPAI) atbilst visām prasībām, kuras Iznomātājs ir noformējis šai apdrošināšanai un tās ierobežojumiem. Polise ir izsniegta saskaņā ar praksi un likumdošanu iznomājošajā valstī. Visi strīdi par polisi tiek izskatīti attiecīgās valsts valodā, saskaņā ar vietējo praksi un likumiem iznomājošajā valstī. Apdrošināšanas segums – līdz 10 000.00€ par personu.

SPAI iekļauj Personisko mantu apdrošināšanu (turpmāk tekstā – PEC), kur pret nozagšanu tiek apdrošinātas Nomnieka un pasažieru bagāžas un cimdu nodalījumā atrodošās personiskās mantas. PEC darbojas, nomājot jebkuru Transportlīdzekļa klasi, izņemot Mikroautobusu. Notiekot zādzībai, Nomnieka pienākums ir ziņot par šo faktu policijai un iesniegt Iznomātājam policijas ziņojumu. Maksimālais segums 5000.00€ par personu.

PEC nav spēkā, ja personiskās mantas ir atstātas Transportlīdzeklī bez uzraudzības redzamā vietā. JA TRASNPORTLĪDZEKLIS NETIEK IZMANTOTS, TAS VIENMĒR IR JĀAIZSLĒDZ.


B) SPAI attiecas uz šādiem gadījumiem:

I) nāve negadījuma rezultātā, atrodoties Transportlīdzeklī, iekāpjot tajā vai izkāpjot no tā;

II) izdevumi par medicīnisko un neatliekamo aprūpi tiešā saistībā ar negadījumu, kurā ir iesaistīts Transportlīdzeklis.

C) SPAI nesedz sekojošus gadījumus:

I) karš, pilsoņu karš, revolūcija;

II) paša nodarīti savainojumi, pašnāvība vai pašas apdrošinātās personas krimināla rakstura darbības;

III) iepriekš diagnosticētas slimības saasināšanās, hroniska slimība, grūtniecība;

IV) dalība rallijā, izmēģinājuma braucienā vai sacensībās;

V) Transportlīdzekļa lietošana nolūkiem, kas nav minēti Nosacījumu 5. punktā;

VI) autostopētāju uzņemšana;

VII) aktīva militārā, gaisa spēku vai jūras spēku darbība.

D) PEC nesedz:

I) Motociklus, velosipēdus, laivu motorus vai citus satiksmes līdzekļus un to aksesuārus;

II) Mēbeles, naudu, monētas, pastmarkas, aktus, vērtspapīrus, zeltu, biļetes, dokumentus;

III) Radio, radaru detektorus, ieročus, pārdošanai paredzētas preces, mākslas darbus;

IV) Kontaktlēcas, mākslīgos zobus un ķermeņa locekļus;

V) Ātrbojīgas preces, dzīvniekus; 

VI) Karadarbības rezultātā radušos zaudējumus;

VII) Zaudējumus, ja tiek pārkāpti šo Nosacījumu 5(B), 5(E), 5(F) punkti.

 

16. PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA

A) Parakstot Nomas līgumu, Nomnieks dod Iznomātājam tiesības skanēt savu pasi un/vai ID karti, autovadītāja apliecību un uzglabāt savu personas informāciju un datus par Līgumu (Nomnieka vārds un uzvārds, dzīvesvietas adrese, pases dati, autovadītāja apliecības dati, kredītkartes dati, epasta adrese, tālruņa numurs), kā arī apstrādāt to/tos Iznomātāja vajadzībām, ieskaitot nomnieku lojalitātes mērījumus, statistisko analīzi, kredītspējas pārbaudi, Iznomātāja īpašuma aizsardzības un sūdzību apstrādi.

Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj Līguma noteikumus (piem., LR Ceļu satiksmes likuma, autostāvvietu pakalpojumu sniedzēju un pašvaldību noteikumu ietvaros), Iznomātājs var nodot šo informāciju trešajām personām (Valsts vai pašvaldības iestādēm (piem., policijai), parādpiedziņas uzņēmumiem), lai novērstu zaudējumus, kas Iznomātājam radušies Līguma noteikumu pārkāpšanas rezultātā, kā arī lai novērstu turpmākus zaudējumus.

B) Saņemot Transportlīdzekli, Nomniekam ir jānorāda precīza informācija par savu dzīvesvietas adresi. Iznomātājs var pieprasīt adreses apliecinājumu, kas datēts pēdējo trīs mēnešu laikā. Tas, galvenokārt, tiek pieprasīts drošības pasākumiem, lai pārbaudītu, vai Nomnieka norādītā adrese ir pareiza.

C) Nomnieks apzinās, ka gadījumā, ja tas, nomājot Transportlīdzekli, lieto Korporatīvās cenas kodu (Contract number), Iznomātājam ir pienākums izpaust viņa/viņas personas informāciju kompānijai vai iestādei, kurai pieder Koporatīvās cenas kods.

D) Nomnieks ir tiesīgs iepazīties ar Iznomātāja uzglabāto informāciju par sevi (Nomnieku). Plašāku informāciju par to, kā Iznomātājs rīkojas ar Nomnieka personas datiem, var lasīt Konfidencialitātes politikā, kas pieejama šajā adresē https://www.europcar.lv/terms-and-conditions/security-and-privacy-policy .

 

17. NOSACĪJUMU SPĒKĀ ESAMĪBA

A) Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

B) Neviena Nosacījumu punkta pārkāpums nenozīmē Līguma anulēšanu un neatbrīvo nedz Iznomātāju, nedz Nomnieku no uzņemto saistību izpildes atbilstoši pārējiem Nosacījumu punktiem.

C) Visi strīdi starp Iznomātāju un Nomnieku ir risināmi līdzēju starpā. Nepanākot miermīlīgu izlīgumu, jebkura prasība pret Nomnieku – patērētāju ir ceļama Nomnieka dzīvesvietas kompetentajā tiesā. Jebkura prasība pret Nomnieku – komersantu/uzņēmēju ir ceļama Latvijas kompetentajā tiesā pēc Iznomātāja juridiskās adreses.

 

18. PRIEKŠLAICĪGA TRANSPORTLĪDZEKĻA ATDOŠANA

Ja Nomnieks nodod Transportlīdzekli priekšlaicīgi, neviens no iepriekš veiktajiem maksājumiem (priekšapmaksa) par nomu netiks atgriezts atpakaļ. Norēķins tiks veikts par kopējā nomas maksu, kas norādīta Līgumā, tā parakstīšanas brīdī.

 

19. SODI UN ADMINISTRĒŠANAS MAKSAS

Jebkuras cenas, sodi, maksas ir pieejami Nomniekam Transportlīdzekļa saņemšanas laikā, pirms viņš paraksta Līgumu.

A) Degvielas uzpildīšanas / Akumulatora uzlādes pakalpojums – 16.53 € + PVN;

B) Maksa par Jūrmalas caurlaidi (diennaktī) – 2.00 €;

C) Administrēšanas maksa (par katru Jūrmalas caurlaidi) – 8.26 € + PVN;

D) Administrēšanas maksa par katru nesamaksātu autostāvvietas pakalpojumu – 10.00 € + PVN;

E) Administrēšanas. maksa (par katru satiksmes noteik. pārkāpumu) – 30.00 € + PVN;

F) Administrēšanas maksa (par sodu par stāvēšanas noteikumu pārkāpumu) – 30.00 € + PVN;

G) Administrēšanas maksa (par Transportlīdzekļa bojājumu) – 32.00 € + PVN;

H) Administrēšanas maksa (par Transportlīdzekļa atgriešanu neatļautā/ierobežotā zonā) – 12.50 € + PVN;

I) Administrēšanas maksa (par CSN pārkāpumiem, kuru rezultātā valsts varas iestādes atsavina Transportlīdzekli vai tā daļas) – 1652.89 € + PVN;

J) Administrēšanas maksa (par pārkāpumiem, kas radušies neievērojot Nomas līguma Standarta Nosacījumu un Noteikumu punktus 2(A) un 2(B)) – 1652.89 € + PVN;

K) Administrēšanas maksa (par Transportlīdzekļa nodošanu vai pārvietošanos ar to neatļautā teritorijā/valstī) – 1652.89 € + PVN;

L) Administrēšanas maksa (par Transportlīdzekļa nodošanu neatļautā Europcar/Keddy by Europcar birojā) – 1652.89 € + PVN;

M) Sods par nozaudētiem Transportlīdzekļa dokumentiem – 82.64 €  + PVN;

N) Sods par nozaudētām Transportlīdzekļa atslēgām – 330.58 €  + PVN;

N) Sods par smēķēšanu Transportlīdzekļa salonā – 165.29 €  + PVN;

P) Sods par bojātu riepu – 165.29 €  + PVN;

Q) Sods par nozaudētu vai sabojātu Transportlīdzekļa aprīkojumu vai interjeru – 413.22 € + PVN;

R) Sods par nozaudētu vai sabojātu drošības aprīkojumu – 165.29 € + PVN;

S) Sods par nozaudētu vai bojātu e-Mobi karti – 8.26 € + PVN;

T) Sods par elektriskā Transportlīdzekļa (CDAE) atgriešanu ar tukšu akumulatoru (10% vai mazāk) – 41.32 € + PVN;

U) Sods par neatļautu robežas šķērsošanu – 413.22 € + PVN;

V) Sods par Nomas līguma Standarta Nosacījumu un Noteikumu punkta 5(H) neievērošanu –

1100.00 € + PVN (FVAR, PVMD, RGAH, PDAR, LXAR, LDAH, PXAR, PXAH, PFAR, RFAD, GFAD),

800.00 € + PVN (pārējās Transportlīdzekļu grupas);

W) Transportlīdzekļa interjera ķīmiskā tīrīšana – 165.29 € + PVN;

X) Palīdzība uz ceļa – 150.00 € + VAT.

Iznomātājam ir tiesības izmainīt cenas, sodus, maksas bez iepriekšēja brīdinājuma.


Nomnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Nomas Līguma Standarta Noteikumiem un Nosacījumiem:

 

Zvani un rezervē: +37167222637

Tā pati aplikācija, Jaunā versijā

Lejupielādēt Europcar mobilo lietotni iPhone, iPad un Android versijām!