IzvērstāMeklēšana

Auto nomas noteikumi

NOMAS LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā no 2015. gada 30. oktobra


1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, LĪGUMA BŪTĪBA UN LĪGUMA PRIEKŠMETS

A) Turpmāk līgumā ir lietoti šādi saīsinājumi un termini:

I) Nosacījumi – šeit minētie Standarta nomas noteikumi un nosacījumi attiecībā uz transportlīdzekļa nomu un lietošanu;

II) Iznomātājs – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītā juridiskā persona, kura lieto zīmolu "Europcar" un kura ir tiesīga nodot transportlīdzekļa lietošanas tiesības (tekstā saukta arī "Europcar");

III) Nomnieks – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītā fiziskā / juridiskā persona, kura piegādā Transportlīdzekļa rezervāciju Iznomātājam un kuru pārstāv persona, kura Nomas līguma pirmajā lappusē norādīta kā „Autovadītājs”. Nomnieks pilnvaro Autovadītāju savā vārdā parakstīt Nomas līgumu un kā rezultātā nodod atbildību par Nomas līguma Noteikumu un Nosacījumu izpildi Autovadītājam. Nomnieks nodod Transportlīdzekļa lietošanas tiesības Autovadītājam;

IV) Autovadītājs - Nomas līguma pirmajā lappusē norādītā fiziskā persona, kura pārstāv Nomas līguma pirmajā lappusē norādīto fizisko / juridisko personu, kura minēta kā „Nomnieks”, un kura Nomnieka vārdā paraksta Nomas līgumu, uzņemoties atbildību par Nomas līguma Noteikumu un Nosacījumu izpildi. Autovadītājs pārņem no Nomnieka Transportlīdzekļa lietošanas tiesības;

V) Nomas līgums – līgums starp Iznomātāju un Nomnieku, ar kuru Iznomātājs nodod Nomniekam Transportlīdzekļa lietošanas tiesības saskaņā ar Nomas līguma noteikumiem (tekstā saukts arī "Līgums") un Nosacījumiem;

VI) Transportlīdzeklis – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītais pašgājēja tipa transportlīdzeklis, kurš vai kura lietošanas tiesības pieder Iznomātājam un kurš/kuras saskaņā ar Līgumu tiek nodots/nodotas Nomniekam.

B) Nosacījumi nosaka Nomnieka tiesības un pienākumus pret Europcar Transportlīdzekļa lietošanas laikā. Nomnieks apzinās, ka Transportlīdzeklis vai tā lietošanas tiesības pieder Europcar un ka viņam/viņai nav tiesību nodot Līguma parakstīšanas brīdī piešķirtās tiesības un noteiktās saistības trešajām personām, izņemot Autovadītāju, kurš/kura saskaņā ar Nomas līgumu pārstāv Nomnieku. Transportlīdzekļa nodošanai vai tālākai iznomāšanai jebkādā veidā ir pieļaujama, tikai vienojoties ar Europcar. Europcar ļauj Jums lietot Transportlīdzekli saskaņā ar Nosacījumiem.

C) Pēc Nomnieka pieprasījuma Europcar pienākums ir nodrošināt Nomnieku ar šiem Nosacījumiem pirms Nomas līguma parakstīšanas.

D) Nomas līgums tiek noslēgts par viena Transportlīdzekļa lietošanu Līgumā noteiktajā periodā vai līdz brīdim, kad Europcar to ir pārņēmis atpakaļ savā valdījumā.

E) Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka viņš ir iepazinies ar šiem Nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Nosacījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Nosacījumi nezaudē spēku arī pēc Transportlīdzekļa atgriešanas.


2. PILNVAROTAIS TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOTĀJS

Saskaņā ar Līgumu Transportlīdzekli ar nomas perioda sākuma brīdi drīkst vadīt tikai Nomnieks vai jebkura cita Europcar pilnvarota persona, ja šīs personas dati ir norādīti Nomas līgumā kā papildu vadītāja dati. Klients apņemas neļaut nevienai personai (ieskaitot sevi) vadīt Transportlīdzekli:

A) ja persona neatbilst Europcar izvirzītajām minimālajām prasībām attiecībā uz vecumu, derīgu autovadītāja apliecību un/vai citām minimālajām prasībām;

B) ja persona ir alkohola, narkotisko vai citu vielu reibumā, kā rezultātā ir traucēta apziņa, reakcija, vai arī ja persona ir nogurusi.


3. TRANSPORTLĪDZEKĻA PAŅEMŠANA/PIEGĀDE UN ATDOŠANA

A) Europcar nodod Transportlīdzekli Nomniekam vispārēji labā stāvoklī un darba kārtībā, kā arī ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem. Visi nepieciešamie dokumenti ir ar likumu noteiktie transportlīdzekļa lietošanai nepieciešamie dokumenti.

B) Nomnieks apņemas atdot Transportlīdzekli atpakaļ Europcar Nomas līgumā norādītajā vietā, datumā un laikā tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika iznomāts, ar tiem pašiem dokumentiem un papildu aprīkojumu/piederumiem.

C) Nomnieka pienākums ir pārbaudīt Europcar nodotā Transportlīdzekļa stāvokli un ar savu parakstu apliecināt, ka tas atbilst Nomas līguma sadaļā „Izdošana” norādītajam stāvoklim. Nomniekam obligāti jāpieprasa, lai Europcar pārstāvis novērš jebkuras atšķirības starp Transportlīdzekļa reālo un fiksēto stāvokli pirms Transportlīdzekļa pārņemšanas. Nomas periodā Nomnieks uzņemas atbildību par Transportlīdzekļa kārtīgu lietošanu, dokumentāciju un papildu aprīkojumu/piederumiem, kā arī par drošu braukšanu.

D) Nomnieka pienākums ir nodot Transportlīdzekli Nomas līgumā norādītajā Europcar birojā, ievērojot tā darba laiku. Atdodot Transportlīdzekli ārpus šī laika, Nomniekam ir jāievēro attiecīgās atdošanas vietas noteikumi par Transportlīdzekļa atdošanu ārpus darba laika. Nomniekam ir tiesības pieprasīt Europcar pārstāvim veikt Transportlīdzekļa pārbaudi, ja tā nodošana ir Europcar darba laikā, kā arī pieprasīt veikt atzīmes Nomas līgumā par Transportlīdzekļa stāvokli, uzrādot atšķirības starp stāvokli pie saņemšanas un nodošanas. Ja Nomnieks neizmanto iepriekš minēto iespēju, viņš ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz brīdim, kad Europcar ir pārņēmis Transportlīdzekli de jure un de facto. Tiklīdz būs iespējams, Europcar pārstāvis veiks Transportlīdzekļa pārbaudi.

Nododot Transportlīdzekli ārpus darba laika, Nomniekam jāievēro attiecīgā Europcar biroja instrukcijas attiecībā uz Transportlīdzekļa nodošanu. Atdodot Transportlīdzekli ārpus darba laika vai, tā dokumentus un atslēgas atstājot „Automātiskās atgriešanas atslēgu kastē”, Europcar nav pienākuma veikt Transportlīdzekļa pārbaudi līdz nākamās darba dienas sākumam.  Šajā gadījumā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz nākamās darba dienas sākumam, kad Europcar pārņem Transportlīdzekli de jure un de facto.

E) Ja ar Europcar ir panākta vienošanās, ka Transportlīdzekli drīkst atdot atpakaļ vietā, kas nav Europcar nomas punkts, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz brīdim, kad Europcar darbinieks ir veicis tā stāvokļa pārbaudi.

F) Ja Nomnieks neatdod Transportlīdzekli atpakaļ Nomas līgumā noteiktajā vietā un laikā, Europcar aprēķina maksu par papildu dienām par katru kavējuma diennakti.

G) Nomnieka pienākums ir segt papildu tīrīšanas izmaksas gadījumos, kad pēc Transportlīdzekļa atdošanas ir nepieciešama papildu tīrīšana pie Europcar veiktās standarta tīrīšanas.


4. NOMNIEKA ATBILDĪBA PAR NOZAUDĒŠANU VAI BOJĀJUMIEM

A) Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, zādzību vai nozaudēšanu nomas periodā. Šeit minētās Transportlīdzekļa daļas ietver arī iznomāto papildu aprīkojumu/piederumus. Nomnieka atbildība var tikt samazināta tikai saskaņā ar apdrošināšanu un saistību atrunām, kas norādītas punktā 4(B) un, kuras Nomnieks ir apstiprinājis, parakstot Nomas līgumu. Nomnieka pienākums ir segt Transportlīdzekļa un/vai tā daļu remonta vai nomaiņas izmaksas, zaudēto Transportlīdzekļa tirgus vērtību, zaudētos ieņēmumus no Transportlīdzekļa nomas remontdarbu dēļ (aprēķinu veic, pamatojoties uz attiecīgās Transportlīdzekļa grupas dienas nomas maksu), izmaksas par novietošanu stāvvietā vai transportēšanu, kā arī ar šīm izmaksām saistītās administratīvās izmaksas. Europcar apņemas nodrošināt Transportlīdzekļa remontu iespējami īsā laikā.

B) Pieņemot, ka Nomnieks ievēro visus šajā Līgumā izklāstītos noteikumus, kā arī ka Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājuma, nozaudēšanas vai zādzības iemesls nav neatļauts vadītājs, vai pilnvarotā vadītāja tīša rīcība vai izteikta nevērība, Nomnieka atbildība ir ierobežota sekojoši:

I) Ja Nomnieks ir piekritis Atbildības samazināšanas Pamata līmenim Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumu (turpmāk tekstā - CDW) un/vai zādzības (turpmāk tekstā - THW) gadījumā, viņa atbildība tiek samazināta līdz pašriskam, kura apmērs noteikts līgumā. Atbildība pašriska apmērā tiek noteikta par katru negadījumu atsevišķi. Ja Transportlīdzekļa zādzības gadījumā Nomnieks nespēj uzrādīt Europcar Transportlīdzekļa dokumentus un atslēgas, viņš ir atbildīgs apjomā, kas ir līdzvērtīgs Transportlīdzekļa pirkuma vērtībai. CDW un THW neatbrīvo Nomnieku no atbildības par Transportlīdzekļa salona bojājumiem.

II) Riteņu un vējstikla apdrošināšana (turpmāk tekstā - WWI) attiecas uz sekojošiem gadījumiem:

riepu pārduršana vai caurumi; disku vai lieto disku bojājumi vai skrāpējumi; riteņu dekoratīvo uzliku bojājumi vai skrāpējumi; aizsargstikla bojājumi vai skrāpējumi; priekšējo lukturu bojājumi vai skrāpējumi.

III) Atbildības samazināšanas līmenis MEDIUM (turpmāk tekstā – MEDIUM) iekļauj CDW/THW, WWI, PAI. Atbildības samazināšanas līmenis PREMIUM (turpmāk tekstā – PREMIUM) iekļauj CDW/THW, WWI, PAI, PEC. Ja Nomnieks Nomas līgumā ir piekritis MEDIUM vai PREIUM, viņa atbildība par Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem vandālisma rezultātā, kā arī atbildība par zādzību vai nozaudēšanu tiek noteikta Līgumā norādītā pašriska apmērā. MEDIUM un PREMIUM iespējams iegādāties tikai tad, ja ir nopirkti CDW un THW.

IV) MEDIUM un PREMIUM neatbrīvo Nomnieku no viņa atbildības par Transportlīdzekļa salona bojājumiem, nozaudētu papildaprīkojumu/nozaudētiem piederumiem, nozaudētām Transportlīdzekļa atslēgām un/vai dokumentiem.

C) Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par bojājumiem, kuri radušies, vadītājam nepienācīgi novērtējot Transportlīdzekļa augstumu, kā arī par šasijas bojājumiem (neieskaitot riepas un diskus). Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tajos gadījumos, kad Nomnieks piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.

D) Par katra uz nomas laiku nodrošinātā papildu aprīkojuma/piederuma nozaudēšanu Nomnieks apņemas maksāt soda naudu saskaņā ar Iznomātāja spēkā esošo cenrādi. Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tajos gadījumos, kad Nomnieks piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.

E) Ja Nomnieks Transportlīdzekļa nomas periodā vēlas izmantot savas apdrošināšanas polises, viņš apņemas pilnā apmērā segt Iznomātājam visas ar Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, nozaudēšanu un/vai zādzību saistītās izmaksas. Apdrošināšanas atlīdzību Nomnieks var saņemt tikai no sava apdrošinātāja saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Nomnieku un attiecīgo apdrošinātāju.


5. TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOŠANA

A) Transportlīdzekli atļauts vadīt tikai saskaņā ar 2. punktā un šajā 5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Nomnieks ir atbildīgs par uzmanīgu apiešanos, kā arī par vērīgu vadīšanu un Transportlīdzekļa lietošanu tam paredzētajiem nolūkiem. Neievērojot šos nosacījumus, Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem un kaitējumiem, kas Nomnieka darbību rezultātā varētu rasties Europcar vai iznomātajam Transportlīdzeklim, kā arī papildus tam zaudē visas iegādātās Atbildības samazināšanas iespējas. Europcar ir tiesības jebkurā brīdī uz Nomnieka rēķina atsavināt Nomniekam, ja Nomnieks pārkāpj šajā Līgumā noteiktās saistības.

B) Atstājot Transportlīdzekli, Nomnieks apņemas aizslēgt tā durvis un aktivizēt pretaizdzīšanas sistēmas (ja tādas ir). Transportlīdzeklis ir jānovieto stāvēšanai automašīnām paredzētā stāvvietā. Ja Transportlīdzeklis ir aprīkots ar noņemamu radio priekšējo paneli vai pārnēsājamo satelītnavigācijas iekārtu, tas/tā, atstājot Transportlīdzekli, ir jāņem līdzi un jāuzglabā drošā vietā. Drošības jostas un bērnu sēdeklīši jālieto saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā transportlīdzeklis tiek lietots.

C) Nomnieks apņemas lietot pareizo degvielu un pārbaudīt eļļas līmeni un citu šķidrumu līmeņa rādītājus pēc 1000 km nobraukuma, kā arī nepieciešamības gadījumā iepildīt eļļu vai citus šķidrumus. Rodoties jebkādai problēmai, kuras iemesls ir negadījums vai mehānisks bojājums, Nomniekam obligāti nekavējoties jāsazinās ar Europcar. Transportlīdzekļa apkope vai remonts ir pieļaujami tikai ar Europcar iepriekšēju piekrišanu.

D) Transportlīdzekli nedrīkst izmantot:

I) lielāka cilvēku skaita pārvadāšanai nekā noteikts tehniskajā pasē vai tehniskajās specifikācijās;

I) smagākas kravas pārvadāšanai nekā noteikts tehniskajā pasē vai tehniskajās specifikācijās;

III) citu transportlīdzekļu (ieskaitot piekabes) vilkšanai vai stumšanai;

IV) braukšanai pa konkrētajam Transportlīdzeklim nepiemērotām vietām vai ceļiem;

V) pienācīgi nenostiprinātu priekšmetu pārvadāšanai;

VI) tādu preču pārvadāšanai, kuru aromāts rada bojājumus Transportlīdzeklim un padara tā tūlītēju iznomāšanu neiespējamu;

VII) rallijos, izmēģinājuma braucienos vai sacensībās;

VIII) pārkāpjot satiksmes un citus noteikumus;

IX) nelikumīgām darbībām;

X) tālākai iznomāšanai;

XI) braukšanai vietās, kur ir aizliegta transporta kustība;

XII) automašīnas vadīšanas braukšanas apmācībām;

XIII) cilvēku vai kravas pārvadāšanai komerciālos nolūkos;

XIV) dzīvnieku pārvadāšanai. Dzīvniekus atļauts pārvadāt tikai speciālos būros, iepriekš vienojoties ar Europcar;

XV) pārkāpjot Nosacījumu 2. punktu.

E) Nomnieks apņemas Nomas līguma parakstīšanas brīdī informēt iznomāšanas vietu par savu pārvietošanās maršrutu. Transportlīdzekli atļauts izmantot valstī, kurā atrodas iznomāšanas punkts, izņemot šādus gadījumus:

I) Ar Europcar Transportlīdzekli atļauts izbraukt uz Somiju, Igauniju, Lietuvu, Poliju un Zviedriju. Automašīnas nodošana minēto valstu Europcar pārstāvniecībās ir atļauta, iepriekš saskaņojot ar Europcar. Izbraukšana uz citām ES dalībvalstīm ir atļauta tikai ar Europcar iepriekšēju piekrišanu;

II) Ar Europcar Transportlīdzekli ir aizliegts izbraukt uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu un Moldovu;

III) Braucot ar Europcar Transportlīdzekli Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Norvēģijā, Polijā un Zviedrijā, Nomniekam ir jāiegādājas pilnvarojuma spiedogs Līgumā un jāsamaksā Robežas šķērsošanas nodeva saskaņā ar Europcar cenrādi;

IV) Nomnieks apņemas segt visus zaudējumus (ieskaitot Transportlīdzekļa nogādāšanu atpakaļ tā iznomāšanas valstī), kas varētu rasties Europcar, Transportlīdzeklim, tā daļām un/vai trešajām personām, Nomniekam pārkāpjot jebkuru no punktā 5(E) izklāstītajiem nosacījumiem. Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tad, ja Nomnieks piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.

V) Punktā 4(B) izklāstītie un Nomnieka akceptētie Atbildības samazināšanas veidi neattiecas uz dzinēja, transmisijas un sajūga bojājumiem, ja to iemesls ir neatbilstoša braukšanas tehnika. Šādu bojājumu iemesls ir jānosaka, veicot ekspertīzi pie kāda no transportlīdzekļa oficiālajiem izplatītājiem.

VI) Atrodoties ārpus Latvijas, Transportlīdzeklis laikā posmā no pl. 20:00 līdz 08:00 jānovieto drošā (apsargātā) autostāvvietā. Iestājoties gadījumam, kad Transportlīdzeklis (vai tā daļas) šajā laikā tiek bojāts vai nozagts un Nomnieks nevar uzrādīt Iznomātājam kā pierādījumu autostāvvietas čeku vai talonu, visi Nomnieka iegādātie un punktā 4(B) izklāstītie Atbildības samazināšanas veidi tiek anulēti.


6. APMAKSAS NOTEIKUMI, NOMAS MAKSAS REZERVĀCIJA, PRIEKŠAUTORIZĀCIJA

A) Parakstot Nomas līgumu, Nomnieks pilnvaro Europcar iekasēt no Nomnieka visas izmaksas saistībā ar Nomas līguma noformēšanu no Nomnieka kredītkartes vai debetkartes konta, vai izmantojot jebkuru citu Iznomātājam pieņemamu apmaksas metodi.

B) Nomas maksas rezervācija - Europcar ir tiesības rezervēt uz Nomnieka kredītkartes konta summu paredzamās nomas maksas, pilnas degvielas tvertnes un degvielas uzpildes pakalpojuma maksas apmērā.

C) Kredītkartes priekšautorizācija (rezervācija) – Lai ievērotu kredītkaršu asociāciju un banku nodefinētos kartes pieņemšanas un apstiprināšanas standartus, Europcar ir tiesības, veicot priekšautorizāciju, rezervēt 600.00€ – 1000.00€ uz Nomnieka kredītkartes.

Priekšautorizācija ir naudas “iesaldēšana”, kas uz laiku samazina kredītkartes limitu, taču tas NAV pirkums un līdz ar to neparādīsies konta pārskatā. Atkarībā no Nomnieka kredītkartes bankas uzstādījumiem, priekšautorizētā summa būs pieejama pēc 14 dienām.

Nomniekiem, uz kuru kredītkartes veikta priekšautorizācija, iesakām vērsties attiecīgajā bankā, lai

- pārliecinātos par iepriekš minētās priekšautorizācijas būtības izpratni;

- pārliecinātos, ka NAV veikts pirkums, bet gan priekšautorizācija;

- saņemtu apstiprinājumu attiecībā uz priekšautorizēto summu un laiku, kad tā būs pieejama.

D) Lai iznomātu LXAR, PFAR, FQBD klases Transportlīdzekli, Nomnieka īpašumā jābūt divām kredītkartēm. Uz vienas kredītkartes tiks rezervēta nomas maksa saskaņā ar šo Nosacījumu punktu 6(B), uz otras kredītkartes tiks veikta priekšautorizācija 200.00€ apmērā.

E) Nomnieks apņemas segt visas ar Nomas līgumu saistītās izmaksas pat tad, ja kā maksātājs ir norādīta trešā persona.


7. MAKSAS

A) Nomas maksas atspoguļo Transportlīdzekļa lietošanu (lietotājs ir Nomnieks) saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem ir noslēgta vienošanās Nomas Līguma parakstīšanas brīdī. Nomas maksas ietver nomas cenu un maksas par papildu pakalpojumiem, kurus Nomnieks ir izvēlējies un/vai ir pieņēmis Transportlīdzekļa rezervēšanas un/vai Līguma parakstīšanas brīdī. Visām maksām ir piemērojami nodokļi saskaņā ar iznomājošās valsts likumdošanu.

B) Nomas maksu aprēķina pamatojoties uz Transportlīdzekļa rezervēšanas brīdī spēkā esošo un starp Nomnieku un Europcar nolīgto tarifu, kā arī Iznomātāja cenrādi. Nomnieks apņemas ievērot šī tarifa piemērojamības nosacījumus. Piemērojamības nosacījumi ietver iznomāšanas laiku, minimālo nomas periodu un atlaižu piemērošanu, taču ir iespējami arī vēl citi nosacījumi.

C) Nomas maksas tiek aprēķinātas par ne mazāk kā par 24 stundām, izņemot gadījumus, kad tarifa piemērojamības nosacījumos, par kuriem ir panākta vienošanās Līguma parakstīšanas brīdī, ir noteikts citādi.

D) Nomas dienas tiek skaitītas kā pilnas diennaktis (24 stundas) no automašīnas saņemšanas brīža. Nākamā nomas diena sākas brīdī, kad saņemšanas laiks ir pārsniegts par vairāk nekā 29 minūtēm.

E) Ņemot vērā Nomnieka faktisko Transportlīdzekļa izmantošanu, nomas maksas var ietvert izdevumus, kurus nomas perioda sākumā nav iespējams paredzēt. Šādi izdevumi varētu būt izmaksas saistībā ar tarifa piemērojamības nosacījumu neievērošanu, izmaksas saistībā ar

Līgumā noteiktā atdošanas laika un/vai vietas neievērošanu, izmaksas saistībā ar Transportlīdzekļa un/vai tā daļu zudumu vai bojājumu, maksa par degvielas uzpildi un ar to saistītās pakalpojumu izmaksas, izmaksas saistībā ar atdošanu atpakaļ ārpus darba laika un/vai

Europcar atrašanās vietas, izmaksas saistībā ar papildu tīrīšanu, izmaksas saistībā ar satiksmes noteikumu un/vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu un ar to saistītās administratīvās izmaksas, izmaksas saistībā ar Līguma Nosacījumu pārkāpšanu, kā arī citas izmaksas saistībā ar Transportlīdzekļa lietošanu, par kurām nav panākta vienošanās nomas perioda sākumā. Saskaņā ar parakstīto Līgumu Nomnieks apņemas segt visas šāda veida izmaksas.

F) Nomas galīgās izmaksas tiek noteiktas pēc Transportlīdzekļa atdošanas.


8. DEGVIELAS UZPILDES IZMAKSAS

A) Transportlīdzeklis Nomniekam tiek piegādāts ar pilnu degvielas tvertni. Atdodot Transportlīdzekli atpakaļ ar mazāk nekā pilnu degvielas tvertni, Nomniekam ir jāsedz trūkstošās degvielas izmaksas, kā arī degvielas uzpildes pakalpojumu izmaksas saskaņā ar Iznomātāja cenrādi. Iztrūkstošās degvielas daudzumu nosaka, sadalot degvielas rādītāja skalu astotdaļās (no 1 līdz 8). Minimālais iztrūkstošās degvielas daudzums - 1/8.

B) Ja, parakstot Nomas līgumu, Nomnieks ir norādījis, ka tas nomas perioda sākumā vēlas iegādāties pilnu degvielas tvertni (degvielas iegādes iespēja – Express fuel), Nomniekam attiecīgais degvielas daudzums ir jāapmaksā Nomas līgumā norādītajā apmērā vai atbilstoši Nomniekam zināmajām aplēstajām izmaksām, un tas drīkst atdot Transportlīdzekli atpakaļ, nepiepildot degvielas tvertni. Maksa par degvielu, kas nav izlietota līdz Transportlīdzekļa atdošanas brīdim, netiek atmaksāta.


9. ATBILDĪBA PAR ĪPAŠUMU

Europcar neuzņemas atbildību par Nomnieka, papildu vadītāju un pasažieru īpašumu vai mantām, kas ir atstātas Transportlīdzeklī tā lietošanas laikā vai pēc tā lietošanas.


10. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

A) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir iekļauta nomas maksā.

B) Europcar transportlīdzekļiem noformētā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilst visām juridiskajām prasībām un nodrošina Europcar, Nomnieka un visu pilnvaroto papildu vadītāju aizsardzību saskaņā ar likumdošanu un attiecīgās apdrošināšanas polises noteikumiem.

C) Nomnieks apņemas atlīdzināt Europcar visus izdevumus, kas varētu rasties, pamatojoties uz apdrošinātāju pretenzijām gadījumos, kad Transportlīdzeklis ir lietots, neievērojot punktos 2 un 5 izklāstītās prasības.


11. BOJĀJUMI, NEGADĪJUMI, ZĀDZĪBAS UN VANDĀLISMS

A) Nomnieks apņemas ziņot Europcar un pēc tā pieprasījuma arī policijai par visiem satiksmes negadījumiem, sadursmēm, Transportlīdzekļa vai tā daļu zādzību, bojājumiem (t.sk., riepu, vējstikla, virsbūves utt.), kā arī par jebkuru citu notikumu saistībā ar Transportlīdzekli.

B) Bez Europcar piekrišanas Nomnieks nav tiesīgs uzņemties nekādu iespējamo atbildību vai atbrīvot kādu no iespējamās atbildības pēc negadījuma. Nomniekam ir jāfiksē negadījuma liecinieku un negadījumā iesaistīto personu vārdi, uzvārdi, tālruņu numuri un adreses, nepieļaujot tikai mutisku informācijas sniegšanu.

C) Jebkādu bojājumu (t.sk., riepu, vējstikla, virsbūves utt.), negadījuma, zādzības un/vai vandālisma gadījumā Nomnieks apņemas aizpildīt veidlapu „Ziņojums par Transportlīdzekļa bojājumu vai CSN” un iesniegt to Europcar vēlākais 72 stundas pēc nomas perioda beigām. Papildus tam Nomniekam ir jāiesniedz Europcar autovadītāja apliecības kopija. Nespējot uzrādīt minēto dokumentāciju, visi punktā 4(B) minētie un Nomnieka akceptētie Atbildības samazināšanas veidi tiek anulēti. Nomnieka atbildība tiek noteikta Transportlīdzekļa pirkuma vērtībā un/vai citu ar negadījumu, zādzību un/vai vandālismu saistīto izmaksu apmērā.

D) Transportlīdzekļa zādzības gadījumā Nomniekam ir jānodod Europcar Transportlīdzekļa atslēgas, noņemamais radio panelis, portatīvā satelītnavigācijas ierīce, automašīnas dokumenti un Transportlīdzekļa pretaizdzīšanas sistēmas tālvadības pults. Ja Nomnieks nespēj uzrādīt šos priekšmetus Europcar vai pārkāpj 11. punktā izklāstītos nosacījumus jebkādā citā veidā, Nomnieks nettiek atbrīvots no atbildības Transportlīdzekļa pirkuma vērtībā un/vai citu ar negadījumu, zādzību un/vai vandālismu saistīto izmaksu apmērā (pat ne piekrītot kādam no punktā 4(B) minētiem un Nomnieka akceptētiem Atbildības samazināšanas veidiem).

E) Nomnieks apņemas sadarboties ar Europcar un tā apdrošinātājiem satiksmes negadījuma, zādzības un vai vandālisma akta apstākļu izmeklēšanā.

F) Ja laikapstākļi, tumsa, laiks un/vai vieta Transportlīdzekļa atdošanas brīdī neļauj Europcar darbiniekiem konstatēt nozaudētas Transportlīdzekļa daļas un/vai Transportlīdzekļa un/vai tā daļu bojājumus nomas periodā, kā arī ja to konstatāciju apgrūtina Transportlīdzekļa netīrība, bojājumu vieta un vai trūkstošo daļu sākotnējā atrašanās vieta, tad Europcar ir tiesības iekasēt maksu par zaudējumu vai bojājumu arī pēc to konstatācijas. Šī punkta 11(F) izpratnē Europcar ir tiesības pieprasīt kompensāciju tikai par zaudējumu vai bojājumu, kas ir konstatēts ne vēlāk kā 15 dienas pēc brīža, kad Nomnieks ir atdevis Transportlīdzekli atpakaļ Europcar (ar noteikumu, ka Transportlīdzeklis šajā laikā nav iznomāts citam nomniekam).


12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Europcar nav uzskatāms par atbildīgu Nomnieka vai trešo personu priekšā par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem nomas periodā, ja vien zaudējums vai bojājums nav radies Europcar klajas nevērības vai tīšas rīcības rezultātā. Europcar neatbild par nekādiem netiešiem zaudējumiem, izrietošiem zaudējumiem, zaudētu peļņu vai īpašiem zaudējumiem. Nekas no minētā neizslēdz un nemazina Europcar atbildību par nāvi vai savainojumiem cilvēkam, ja to iemesls ir Europcar klaja nevērība vai tīša rīcība, kā arī citu atbildību, kuru nav iespējams izslēgt vai mazināt saskaņā ar likumu.


13. TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVIETOŠANA STĀVĒŠANAI UN SODI PAR SATIKSMES NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM

A) Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par visiem sodiem saistībā ar satiksmes vai autotransporta stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem nomas periodā, kā arī par jebkuriem citiem likumu pārkāpumiem un to radītajām sekām.

B) Ja Nomniekam nomas periodā tiek uzlikts sods par satiksmes vai autotransporta stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, par to nomas perioda beigās ir jāinformē Europcar.

C) Neievērojot šo Nosacījumu 5(D)(VIII) punktu, ko apliecina Europcar adresēts atbildīgo institūciju (piem., Ceļu policija, policija utt.) paziņojums par sodu, Nomniekam tiek piemērota Administrēšanas maksa, kas norādīta šo Noteikumu 19(B) punktā.


14. APKOPOJUMS PAR PAPILDU PAKALPOJUMIEM

A) Transportlīdzekļa nomas maksas veido maksa par pakalpojumiem, kuri ietilpst pamatlikmē, kā arī par papildu pakalpojumiem, ņemot vērā rezervētā transportlīdzekļa grupu. Papildus rezervētajiem papildu pakalpojumiem Nomnieks var piekrist/iegādāties citus papildu pakalpojumus.

B) Nomniekam netiek garantēts konkrēts automašīnas modelis, bet Transportlīdzeklis no transportlīdzekļu grupas ar atšķirīgām funkcijām un iespējām. Par papildu samaksu Nomnieks var izvēlēties transportlīdzekli no citas (nerezervētas) grupas, ja tas ir iespējams attiecīgajā nomas vietā. Europcar transportlīdzekļi ir iedalīti šādās klasēs: Ekonomiskā (Economy), Kompaktā (Compact), Vidējā (Intermediate), Standarta (Standard), Paaugstinātas kvalitātes (Premium), Pilnizmēra (Full-size) un Luksus klase (Luxury).

C) Sīkāka informācija par Atbildības samazināšanas veidiem kā papildu pakalpojumiem ir izklāstīta šo Nosacījumu 4.,15., 16. punktos.

D) Nomājot GPS (navigācijas sistēmu), iebūvēto vai portatīvo, tiek piemērota papildus maksa saskaņā ar Europcar cenrādi.


15. PERSONU NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

A) Personu nelaimes gadījumu apdrošināšana (turpmāk tekstā - "PAI") atbilst visām prasībām, kuras Europcar ir noformējis šai apdrošināšanai un tās ierobežojumiem. Polise ir izsniegta saskaņā ar praksi un likumdošanu iznomājošajā valstī. Visi strīdi par polisi tiek izskatīti attiecīgās valsts valodā, saskaņā ar vietējo praksi un likumiem iznomājošajā valstī.

B) Personu nelaimes gadījumu apdrošināšana attiecas uz šādiem gadījumiem:

I) nāve negadījuma rezultātā, atrodoties Transportlīdzeklī, iekāpjot tajā vai izkāpjot no tā;

II) izdevumi par medicīnisko un neatliekamo aprūpi tiešā saistībā ar negadījumu, kurā ir iesaistīts Transportlīdzeklis.

C) Personu nelaimes gadījumu apdrošināšanā neietilpst:

I) karš, pilsoņu karš, revolūcija;

II) paša nodarīti savainojumi, pašnāvība vai pašas apdrošinātās personas krimināla rakstura darbības;

III) iepriekš diagnosticētas slimības saasināšanās, hroniska slimība, grūtniecība;

IV) dalība rallijā, izmēģinājuma braucienā vai sacensībās;

V) Transportlīdzekļa lietošana nolūkiem, kas nav minēti Nosacījumu 5. punktā;

VI) autostopētāju uzņemšana;

VII) aktīva militārā, gaisa spēku vai jūras spēku darbība.


16. PERSONISKO MANTU APDROŠINĀŠANA

A) Personisko mantu apdrošināšana (turpmāk tekstā - "PEC") – nopērkot PEC, uz nomas periodu, kas norādīts Nomas līgumā, pret nozagšanu tiek apdrošinātas Nomnieka un pasažieru bagāžas un cimdu nodalījumā atrodošās personiskās mantas. PEC var iegādāties, nomājot jebkuru Transportlīdzekļa klasi, izņemot LVMR. Notiekot zādzībai, Nomnieka pienākums ir ziņot par šo faktu policijai un iesniegt Europcar polivijas ziņojumu.

Maksimālais segums 1000.00€ par nomu.

B) PEC nesedz:

I) Motociklus, velosipēdus, laivu motorus vai citus satiksmes līdzekļus un to aksesuārus;

II) Mēbeles, naudu, monētas, pastmarkas, aktus, vērtspapīrus, zeltu, biļetes, dokumentus;

III) Radio, radaru detektorus, ieročus, pārdošanai paredzētas preces, mākslas darbus;

IV) Kontaktlēcas, mākslīgos zobus un ķermeņa locekļus;

V) Ātrbojīgas preces, dzīvniekus; 

VI) Karadarbības rezultātā radušos zaudējumus;

VII) Zaudējumus, ja tiek pārkāpti šo Nosacījumu 5(B), 5(E)(VI) punkti.


17. PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA

A) Parakstot Nomas līgumu, Nomnieks dod Europcar tiesības uzglabāt savu personas informāciju un datus par Nomas līgumu, kā arī apstrādāt to/tos Europcar vajadzībām, ieskaitot statistisko analīzi, kredītspējas pārbaudi un Europcar īpašuma aizsardzību.

Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj Līguma noteikumus, Europcar var publiskot šo informāciju un nodot to trešajām personām, lai novērstu zaudējumus, kas Europcar radušies Līguma noteikumu pārkāpšanas rezultātā, kā arī lai novērstu turpmākus zaudējumus.

B) Nomnieks apzinās, ka gadījumā, ja tas, nomājot Transportlīdzekli, lieto Korporatīvās cenas kodu (Contract number), Europcar ir pienākums izpaust viņa/viņas personas informāciju kompānijai vai iestādei, kurai pieder Koporatīvās cenas kods.

C) Nomnieks ir tiesīgs iepazīties ar Europcar uzglabāto informāciju par Nomnieku.


18. NOSACĪJUMU SPĒKĀ ESAMĪBA

A) Europcar ir tiesības vienpusēji mainīt Nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

B) Neviena Nosacījumu punkta pārkāpums nenozīmē Līguma anulēšanu un neatbrīvo nedz Europcar, nedz Nomnieku no uzņemto saistību izpildes atbilstoši pārējiem Nosacījumu punktiem.

C) Visi strīdi starp Europcar un Nomnieku ir risināmi līdzēju starpā. Nepanākot miermīlīgu izlīgumu, strīds ir iesniedzams šķiršanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


19. SODI UN ADMINISTRĒŠANAS MAKSAS

A) Europcar papildus visiem tiešajiem izdevumiem piemēro Nomniekam Administrēšanas maksu 1983.60€ apmērā, iekļaujot PVN, sekojošos gadījumos:

I) Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā valsts varas iestādes atsavina Transporta līdzekli vai tā daļas;

II) Par pārkāpumiem, kas radušies neievērojot šo Nosacījumu punktu 2(A) un 2(B).

B) Administrēšanas maksa sodam par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu un Transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā – 36.30€, iekļaujot PVN (par katru sodu).

C) Nomniekam, pārvietojoties ar transporta līdzekli vai nododot to neatļautā teritorijā (valstī), Europcar papildus izmaksām, kas saistītas ar Transportlīdzekļa nogādāšanu atpakaļ iznomāšanas valstī, piemēro administrēšanas maksu 1983.60€ apmērā, iekļaujot PVN.

D) Nododot Transportlīdzekli zonā ar ierobežotu/aizliegtu Transporta līdzekļa novietošanu, papildus stāvvietas izmaksām Europcar piemēro Administrēšanas maksu 15.13€ apmērā, iekļaujot PVN.

E) Administrēšanas maksa Transporta līdzekļa bojājumu gadījumā – 38.72€, iekļaujot PVN.

F) Europcar Transporta līdzekļos aizliegts smēķēt. Sods par smēķēšanu transporta līdzekļa salonā – 200.00€.

G) Sods par nozaudētu Transporta līdzekļa atslēgu – 400.00€.

H) Sods par nozaudētiem Transporta līdzekļa dokumentiem – 230.00€.

I) Sods par pilnībā bojātu riepu – 200.00€.

J) Sods par nozaudētu vai sabojātu papildus aprīkojumu – 200.00€.

K) Sods par nozaudētu vai sabojātu Transporta līdzekļa aprīkojumu vai interjeru – 500.00€.

L) Transporta līdzekļa interjera ķīmiskā tīrīšana – 200.00€.

M) Degviela (1 litrs) - 2.90€, iekļaujot PVN.


Zvani un rezervē: +37167222637

Tā pati aplikāicija, Jaunā versijā

Lejupielādēt Europcar mobilo lietotni iPhone, iPad un Android versijām!