COVID-19 INFORMATION

IzvērstāMeklēšana

Auto nomas noteikumi

NOMAS LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
Spēkā no 2018. gada 16. jūnija


1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, LĪGUMA BŪTĪBA UN LĪGUMA PRIEKŠMETS
 A) Turpmāk līgumā ir lietoti šādi saīsinājumi un termini:
I) Nosacījumi – šeit minētie Standarta nomas noteikumi un nosacījumi attiecībā uz transportlīdzekļa nomu un lietošanu;
II) Iznomātājs – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītā juridiskā persona, kura lieto zīmolu "Europcar" un/vai “Interrent” un kura ir tiesīga nodot transportlīdzekļa lietošanas tiesības (turpmāk tekstā "Iznomātājs");
III) Nomnieks – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītā fiziskā / juridiskā persona, kura piegādā Transportlīdzekļa rezervāciju Iznomātājam un kuru pārstāv persona, kura Nomas līguma pirmajā lappusē norādīta kā „Autovadītājs”. Nomnieks pilnvaro Autovadītāju savā vārdā parakstīt Nomas līgumu un kā rezultātā nodod atbildību par Nomas līguma Noteikumu un Nosacījumu izpildi Autovadītājam. Nomnieks nodod Transportlīdzekļa lietošanas tiesības Autovadītājam;
IV) Autovadītājs - Nomas līguma pirmajā lappusē norādītā fiziskā persona, kura pārstāv Nomas līguma pirmajā lappusē norādīto fizisko / juridisko personu, kura minēta kā „Nomnieks”, un kura Nomnieka vārdā paraksta Nomas līgumu, uzņemoties atbildību par Nomas līguma Noteikumu un Nosacījumu izpildi. Autovadītājs pārņem no Nomnieka un Iznomātāja Transportlīdzekļa lietošanas tiesības;
V) Nomas līgums – līgums starp Iznomātāju un Autovadītāju, ar kuru Iznomātājs nodod Autovadītājam Transportlīdzekļa lietošanas tiesības saskaņā ar Nomas līguma noteikumiem (tekstā saukts arī "Līgums") un Nosacījumiem;
VI) Transportlīdzeklis – Nomas līguma pirmajā lappusē norādītais pašgājēja tipa transportlīdzeklis, kurš vai kura lietošanas tiesības pieder Iznomātājam un kurš/kuras saskaņā ar Līgumu tiek nodots/nodotas Autovadītājam.
B) Nosacījumi nosaka Autovadītāja tiesības un pienākumus pret Iznomātāju Transportlīdzekļa lietošanas laikā. Autovadītājs apzinās, ka Transportlīdzeklis vai tā lietošanas tiesības pieder Iznomātājam un ka viņam/viņai nav tiesību nodot Līguma parakstīšanas brīdī piešķirtās tiesības un noteiktās saistības trešajām personām. Transportlīdzekļa nodošanai vai tālākai iznomāšanai jebkādā veidā ir pieļaujama, tikai vienojoties ar Iznomātāju. Iznomātājs ļauj Jums lietot Transportlīdzekli saskaņā ar Nosacījumiem.
C) Pēc Autovadītāja pieprasījuma Iznomātāja pienākums ir nodrošināt Autovadītāju ar šiem Nosacījumiem pirms Nomas līguma parakstīšanas.
D) Nomas līgums tiek noslēgts par viena Transportlīdzekļa lietošanu Līgumā noteiktajā periodā vai līdz brīdim, kad Iznomātājs to ir pārņēmis atpakaļ savā valdījumā.
E) Parakstot šo Līgumu, Autovadītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar šiem Nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Nosacījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Nosacījumi nezaudē spēku arī pēc Transportlīdzekļa atgriešanas.


2. PILNVAROTAIS TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOTĀJS
Saskaņā ar Līgumu Transportlīdzekli ar nomas perioda sākuma brīdi drīkst vadīt tikai Autovadītājs vai jebkura cita Iznomātāja pilnvarota persona, ja šīs personas dati ir norādīti Nomas līgumā kā papildu vadītāja dati. Autovadītājs apņemas neļaut nevienai personai (ieskaitot sevi) vadīt Transportlīdzekli:
A) ja persona neatbilst Iznomātāja izvirzītajām minimālajām prasībām attiecībā uz vecumu, derīgu autovadītāja apliecību un/vai citām minimālajām prasībām;
B) ja persona ir alkohola, narkotisko vai citu vielu reibumā, kā rezultātā ir traucēta apziņa, reakcija, vai arī ja persona ir nogurusi.


3. TRANSPORTLĪDZEKĻA PAŅEMŠANA/PIEGĀDE UN ATDOŠANA
 A) Iznomātājs nodod Transportlīdzekli Autovadītājam vispārēji labā stāvoklī un darba kārtībā, kā arī ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem. Visi nepieciešamie dokumenti ir ar likumu noteiktie Transportlīdzekļa lietošanai nepieciešamie dokumenti.
B) Autovadītājs apņemas atdot Transportlīdzekli atpakaļ Iznomātājam Nomas līgumā norādītajā vietā, datumā un laikā tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika iznomāts, ar tiem pašiem dokumentiem un papildu aprīkojumu/piederumiem.
C) Autovadītāja pienākums ir pārbaudīt Iznomātāja nodotā Transportlīdzekļa stāvokli un ar savu parakstu apliecināt, ka tas atbilst Nomas līguma sadaļā „Izdošana” norādītajam stāvoklim. Autovadītājam obligāti jāpieprasa, lai Iznomātāja pārstāvis novērš jebkuras atšķirības starp Transportlīdzekļa reālo un fiksēto stāvokli pirms Transportlīdzekļa pārņemšanas. Nomas periodā Autovadītājs uzņemas atbildību par Transportlīdzekļa kārtīgu lietošanu, dokumentāciju un papildu aprīkojumu/piederumiem, kā arī par drošu braukšanu.
D) Autovadītāja pienākums ir nodot Transportlīdzekli Nomas līgumā norādītajā Iznomātāja birojā, ievērojot tā darba laiku. Atdodot Transportlīdzekli ārpus šī laika, Autovadītājam ir jāievēro attiecīgās atdošanas vietas noteikumi par Transportlīdzekļa atdošanu ārpus darba laika. Autovadītājam ir tiesības pieprasīt Iznomātāja pārstāvim veikt Transportlīdzekļa pārbaudi, ja tā nodošana ir Iznomātāja darba laikā, kā arī pieprasīt veikt atzīmes Nomas līgumā par Transportlīdzekļa stāvokli, uzrādot atšķirības starp stāvokli pie saņemšanas un nodošanas. Ja Autovadītājs neizmanto iepriekš minēto iespēju, viņš ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz brīdim, kad Iznomātājs ir pārņēmis Transportlīdzekli de jure un de facto. Tiklīdz būs iespējams, Iznomātāja pārstāvis veiks Transportlīdzekļa pārbaudi.
Nododot Transportlīdzekli ārpus darba laika, Autovadītājam jāievēro attiecīgā Iznomātāja biroja instrukcijas attiecībā uz Transportlīdzekļa nodošanu. Atdodot Transportlīdzekli ārpus darba laika vai, tā dokumentus un atslēgas atstājot „Automātiskās atgriešanas atslēgu kastē”, Iznomātājam nav pienākuma veikt Transportlīdzekļa pārbaudi līdz nākamās darba dienas sākumam. Šajā gadījumā Autovadītājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz nākamās darba dienas sākumam, kad Iznomātājs pārņem Transportlīdzekli de jure un de facto.
E) Ja ar Iznomātāju ir panākta vienošanās, ka Transportlīdzekli drīkst atdot atpakaļ vietā, kas nav Iznomātāja nomas punkts, Autovadītājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli līdz brīdim, kad Iznomātāja darbinieks ir veicis tā stāvokļa pārbaudi.
F) Ja Autovadītājs neatdod Transportlīdzekli atpakaļ Nomas līgumā noteiktajā vietā un laikā, Iznomātājs aprēķina maksu par nomas perioda pagarināšanu (vai par papildu dienām) un maksu par katru izvēlēto pozīciju (pakalpojums, papildus aprīkojums u.c.) par katru kavējuma diennakti.
G) Ja Autovadītājs atdod Transportlīdzekli, taču neatdod tā dokumentus un/vai atslēgas Līgumā noteiktajā nomas punktā, Iznomātājs piemēro Autovadītājam sodu par nozaudētiem dokumentiem un/vai atslēgām, saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.
H) Ja Autovadītājs nodevis Transportlīdzekli un Iznomātājs konstatē Līgumā noteiktās atļautās kilometrāžas pārsniegšanu, Autovadītājam tiek piemērota Līgumā norādītā maksa par katru pārsniegto kilometru.


4. AUTOVADĪTĀJA ATBILDĪBA PAR NOZAUDĒŠANU VAI BOJĀJUMIEM
 A) Autovadītājs uzņemas pilnu atbildību par Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, zādzību vai nozaudēšanu nomas periodā. Šeit minētās Transportlīdzekļa daļas ietver arī iznomāto papildu aprīkojumu/piederumus. Autovadītāja atbildība var tikt samazināta tikai saskaņā ar apdrošināšanu un saistību atrunām, kas norādītas punktā 4(B) un, kuras Autovadītājs ir apstiprinājis, parakstot Nomas līgumu. Autovadītāja pienākums ir segt Transportlīdzekļa un/vai tā daļu remonta vai nomaiņas izmaksas, zaudēto Transportlīdzekļa tirgus vērtību, zaudētos ieņēmumus no Transportlīdzekļa nomas remontdarbu dēļ (aprēķinu veic, pamatojoties uz attiecīgās Transportlīdzekļa grupas dienas nomas maksu), izmaksas par novietošanu stāvvietā vai transportēšanu, kā arī ar šīm izmaksām saistītās administratīvās izmaksas. Iznomātājs apņemas nodrošināt Transportlīdzekļa remontu iespējami īsā laikā.
B) Pieņemot, ka Autovadītājs ievēro visus šajā Līgumā izklāstītos noteikumus, kā arī ka Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājuma, nozaudēšanas vai zādzības iemesls nav neatļauts vadītājs, vai pilnvarotā vadītāja tīša rīcība vai izteikta nevērība, Autovadītāja atbildība ir ierobežota sekojoši:
I) Ja Autovadītājs ir piekritis Atbildības samazināšanas Pamata līmenim Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumu (turpmāk tekstā - CDW) un/vai zādzības (turpmāk tekstā - THW) gadījumā, viņa atbildība tiek samazināta līdz pašriskam, kura apmērs noteikts līgumā. Atbildība pašriska apmērā tiek noteikta par katru negadījumu atsevišķi. Ja Transportlīdzekļa zādzības gadījumā Autovadītājs nespēj uzrādīt Iznomātāja Transportlīdzekļa dokumentus un atslēgas, viņš ir atbildīgs apjomā, kas ir līdzvērtīgs Transportlīdzekļa pirkuma vērtībai. CDW un THW neatbrīvo Autovadītāju no atbildības par Transportlīdzekļa salona bojājumiem.
II) Riteņu un vējstikla apdrošināšana (turpmāk tekstā - WWI) attiecas uz sekojošiem gadījumiem:
riepu pārduršana vai caurumi; disku vai lieto disku bojājumi vai skrāpējumi; riteņu dekoratīvo uzliku bojājumi vai skrāpējumi; aizsargstikla bojājumi vai skrāpējumi; priekšējo lukturu bojājumi vai skrāpējumi.
III) Atbildības samazināšanas līmeņi Super Collision Damage Waiver (turpmāk tekstā – SCDW) un MEDIUM (turpmāk tekstā – MEDIUM) iekļauj CDW un THW un samazina Autovadītāja atbildību (pašrisku) Transportlīdzekļa bojājumu gadījumā. Atbildības samazināšanas līmeņi Peace Of Mind (turpmāk tekstā – POM) un PREMIUM (turpmāk tekstā – PREMIUM) iekļauj CDW/THW, WWI, SPAI, ASP (“Assistance Plus”) un 0.00€ pašrisku. Ja Autovadītājs Nomas līgumā ir piekritis SCDW/MEDIUM vai POM/PREMIUM, viņa atbildība par Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem vandālisma rezultātā, kā arī atbildība par zādzību vai nozaudēšanu tiek noteikta Līgumā norādītā pašriska apmērā. MEDIUM un PREMIUM iespējams iegādāties tikai tad, ja ir nopirkti CDW un THW.
IV) SCDW/MEDIUM MEDIUM un POM/PREMIUM neatbrīvo Autovadītāju no viņa atbildības par Transportlīdzekļa salona bojājumiem, nozaudētu papildaprīkojumu/nozaudētiem piederumiem, nozaudētām Transportlīdzekļa atslēgām un/vai dokumentiem.
C) Autovadītājs ir pilnībā atbildīgs par bojājumiem, kuri radušies, vadītājam nepienācīgi novērtējot Transportlīdzekļa augstumu, kā arī par šasijas bojājumiem (neieskaitot riepas un diskus). Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tajos gadījumos, kad Autovadītājs piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.
D) Punktā 4(B) izklāstītie un Autovadītāja akceptētie Atbildības samazināšanas veidi neattiecas uz dzinēja, transmisijas un sajūga bojājumiem, ja to iemesls ir neatbilstoša braukšanas tehnika. Šādu bojājumu iemesls ir jānosaka, veicot ekspertīzi pie kāda no transportlīdzekļa oficiālajiem izplatītājiem.
E) Par katra uz nomas laiku nodrošinātā papildu aprīkojuma/piederuma nozaudēšanu Autovadītājs apņemas maksāt soda naudu saskaņā ar Iznomātāja spēkā esošo cenrādi. Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tajos gadījumos, kad Autovadītājs piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.
F) Ja Autovadītājs Transportlīdzekļa nomas periodā vēlas izmantot savas apdrošināšanas polises, viņš apņemas pilnā apmērā segt Iznomātājam visas ar Transportlīdzekļa vai tā daļu bojājumiem, nozaudēšanu un/vai zādzību saistītās izmaksas. Apdrošināšanas atlīdzību Autovadītājs var saņemt tikai no sava apdrošinātāja saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Autovadītāju un attiecīgo apdrošinātāju.


5. TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOŠANA
 A) Transportlīdzekli atļauts vadīt tikai saskaņā ar 2. punktā un šajā 5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Autovadītājs ir atbildīgs par uzmanīgu apiešanos, kā arī par vērīgu vadīšanu un Transportlīdzekļa lietošanu tam paredzētajiem nolūkiem. Neievērojot šos nosacījumus, Autovadītājs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem un kaitējumiem, kas Autovadītāja darbību rezultātā varētu rasties Iznomātājam vai iznomātajam Transportlīdzeklim, kā arī papildus tam zaudē visas iegādātās Atbildības samazināšanas iespējas. Iznomātājam ir tiesības jebkurā brīdī uz Autovadītāja rēķina atsavināt Autovadītājam Transportlīdzekli, ja Autovadītājs pārkāpj šajā Līgumā noteiktās saistības.
B) Atstājot Transportlīdzekli, Autovadītājs apņemas aizslēgt tā durvis un aktivizēt pretaizdzīšanas sistēmas (ja tādas ir). Transportlīdzeklis ir jānovieto stāvēšanai automašīnām paredzētā stāvvietā. Ja Transportlīdzeklis ir aprīkots ar noņemamu radio priekšējo paneli vai pārnēsājamo satelītnavigācijas iekārtu, tas/tā, atstājot Transportlīdzekli, ir jāņem līdzi un jāuzglabā drošā vietā. Drošības jostas un bērnu sēdeklīši jālieto saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā transportlīdzeklis tiek lietots.
C) Autovadītājs apņemas lietot pareizo degvielu un pārbaudīt eļļas līmeni un citu šķidrumu līmeņa rādītājus pēc 1000 km nobraukuma, kā arī nepieciešamības gadījumā iepildīt eļļu vai citus šķidrumus. Rodoties jebkādai problēmai, kuras iemesls ir negadījums vai mehānisks bojājums, Autovadītājam obligāti nekavējoties jāsazinās ar Iznomātāju. Transportlīdzekļa apkope vai remonts ir pieļaujami tikai ar Iznomātāja iepriekšēju piekrišanu.
D) Transportlīdzekli nedrīkst izmantot:
I) lielāka cilvēku skaita pārvadāšanai nekā noteikts tehniskajā pasē vai tehniskajās specifikācijās;
I) smagākas kravas pārvadāšanai nekā noteikts tehniskajā pasē vai tehniskajās specifikācijās;
III) citu transportlīdzekļu (ieskaitot piekabes) vilkšanai vai stumšanai;
IV) braukšanai pa konkrētajam Transportlīdzeklim nepiemērotām vietām vai ceļiem;
V) pienācīgi nenostiprinātu priekšmetu pārvadāšanai;
VI) tādu preču pārvadāšanai, kuru aromāts rada bojājumus Transportlīdzeklim un padara tā tūlītēju iznomāšanu neiespējamu;
VII) rallijos, izmēģinājuma braucienos vai sacensībās;
VIII) pārkāpjot satiksmes un citus noteikumus;
IX) nelikumīgām darbībām;
X) tālākai iznomāšanai;
XI) braukšanai vietās, kur ir aizliegta transporta kustība;
XII) automašīnas vadīšanas braukšanas apmācībām;
XIII) cilvēku vai kravas pārvadāšanai komerciālos nolūkos;
XIV) dzīvnieku pārvadāšanai. Dzīvniekus atļauts pārvadāt tikai speciālos būros, iepriekš vienojoties ar Europcar;
XV) pārkāpjot Nosacījumu 2. punktu.
E) Autovadītājs apņemas Nomas līguma parakstīšanas brīdī informēt iznomāšanas vietu par savu pārvietošanās maršrutu. Transportlīdzekli atļauts izmantot valstī, kurā atrodas iznomāšanas punkts, izņemot šādus gadījumus:
I) Ar Iznomātāja “Europcar” Transportlīdzekli atļauts izbraukt uz Igauniju, Latviju, Lietuvu, Zviedriju, Somiju un Poliju. Transportlīdzekļa izbraukšana vai nodošana citās valstīs ir aizliegta. Ar Iznomātāja “Interrent” Transportlīdzekli atļauts izbraukt uz Igauniju, Latviju, Lietuvu.
II) Izraucot ar Transportlīdzekli ārpus valsts, kurā tas iznomāts, Autovadītājam ir jāiegādājas pilnvarojuma spiedogs Līgumā un jāsamaksā Robežas šķērsošanas nodeva saskaņā ar Iznomātāja cenrādi;
III) Autovadītājs apņemas segt visus zaudējumus (ieskaitot Transportlīdzekļa nogādāšanu atpakaļ tā iznomāšanas valstī), kas varētu rasties Iznomātājam, Transportlīdzeklim, tā daļām un/vai trešajām personām, Autovadītājam pārkāpjot jebkuru no punktā 5(E) izklāstītajiem nosacījumiem. Atbildības neuzņemšanās nav iespējama pat tad, ja Autovadītājs piekritis kādam no punktā 4(B) minētajiem Atbildības samazināšanas veidiem.
F) Atrodoties ārpus Latvijas, Transportlīdzeklis laikā posmā no pl. 20:00 līdz 08:00 jānovieto drošā (apsargātā) autostāvvietā. Iestājoties gadījumam, kad Transportlīdzeklis (vai tā daļas) šajā laikā tiek bojāts vai nozagts un Autovadītājs nevar uzrādīt Iznomātājam kā pierādījumu autostāvvietas čeku vai talonu, visi Autovadītāja iegādātie un punktā 4(B) izklāstītie Atbildības samazināšanas veidi tiek anulēti.


6. APMAKSAS NOTEIKUMI, NOMAS MAKSAS REZERVĀCIJA, PRIEKŠAUTORIZĀCIJA
 A) Parakstot Nomas līgumu, Autovadītājs pilnvaro Iznomātāju iekasēt no Nomnieka visas izmaksas saistībā ar Nomas līguma noformēšanu no Autovadītājs kredītkartes vai debetkartes konta, vai izmantojot jebkuru citu Iznomātājam pieņemamu apmaksas metodi.
B) Nomas maksas rezervācija - Iznomātājam ir tiesības rezervēt uz Autovadītāja kredītkartes konta summu paredzamās nomas maksas, pilnas degvielas tvertnes un degvielas uzpildes pakalpojuma maksas apmērā.
C) Kredītkartes priekšautorizācija (rezervācija) – Lai ievērotu kredītkaršu asociāciju un banku nodefinētos kartes pieņemšanas un apstiprināšanas standartus, Iznomātājam ir tiesības, veicot priekšautorizāciju, rezervēt 300.00€ uz Autovadītāja kredītkartes.
Priekšautorizācija ir naudas “iesaldēšana”, kas uz laiku samazina kredītkartes limitu, taču tas NAV pirkums un līdz ar to neparādīsies konta pārskatā. Atkarībā no Autovadītāja kredītkartes bankas uzstādījumiem, priekšautorizētā summa būs pieejama pēc 15-60 dienām.
Autovadītājiem, uz kuru kredītkartes veikta priekšautorizācija, iesakām vērsties attiecīgajā bankā, lai
- pārliecinātos par iepriekš minētās priekšautorizācijas būtības izpratni;
- pārliecinātos, ka NAV veikts pirkums, bet gan priekšautorizācija;
- saņemtu apstiprinājumu attiecībā uz priekšautorizēto summu un laiku, kad tā būs pieejama.
D) Lai iznomātu Paaugstinātas kvalitātes (PDAR, LDAR, LXAR, PXAR, PFAR, RFAD, GFAD) Transportlīdzekli, Autovadītāja īpašumā jābūt divām kredītkartēm. Uz vienas kredītkartes tiks rezervēta nomas maksa saskaņā ar šo Nosacījumu punktu 6(B), uz otras kredītkartes tiks veikta priekšautorizācija 300.00€ apmērā.
E) Autovadītājs apņemas segt visas ar Nomas līgumu saistītās izmaksas pat tad, ja kā maksātājs ir norādīta trešā persona.


7. MAKSAS
 A) Nomas maksas atspoguļo Transportlīdzekļa lietošanu (lietotājs ir Autovadītājs) saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem ir noslēgta vienošanās Nomas Līguma parakstīšanas brīdī. Nomas maksas ietver nomas cenu un maksas par papildu pakalpojumiem, kurus Autovadītājs ir izvēlējies un/vai ir pieņēmis Transportlīdzekļa rezervēšanas un/vai Līguma parakstīšanas brīdī. Visām maksām ir piemērojami nodokļi saskaņā ar iznomājošās valsts likumdošanu.
B) Nomas maksu aprēķina pamatojoties uz Transportlīdzekļa rezervēšanas brīdī spēkā esošo un starp Autovadītāju un Iznomātāju nolīgto tarifu, kā arī Iznomātāja cenrādi. Autovadītājs apņemas ievērot šī tarifa piemērojamības nosacījumus. Piemērojamības nosacījumi ietver iznomāšanas laiku, minimālo nomas periodu un atlaižu piemērošanu, taču ir iespējami arī vēl citi nosacījumi.
C) Nomas maksas tiek aprēķinātas par ne mazāk kā par 24 stundām, izņemot gadījumus, kad tarifa piemērojamības nosacījumos, par kuriem ir panākta vienošanās Līguma parakstīšanas brīdī, ir noteikts citādi.
D) Nomas dienas tiek skaitītas kā pilnas diennaktis (24 stundas) no automašīnas saņemšanas brīža. Nākamā nomas diena sākas brīdī, kad saņemšanas laiks ir pārsniegts par vairāk nekā 29 minūtēm.
E) Ņemot vērā Autovadītāja faktisko Transportlīdzekļa izmantošanu, nomas maksas var ietvert izdevumus, kurus nomas perioda sākumā nav iespējams paredzēt. Šādi izdevumi varētu būt izmaksas saistībā ar tarifa piemērojamības nosacījumu neievērošanu, izmaksas saistībā ar Līgumā noteiktā atdošanas laika un/vai vietas neievērošanu, izmaksas saistībā ar Transportlīdzekļa un/vai tā daļu zudumu vai bojājumu, maksa par degvielas uzpildi un ar to saistītās pakalpojumu izmaksas, izmaksas saistībā ar atdošanu atpakaļ ārpus darba laika un/vai
Europcar atrašanās vietas, izmaksas saistībā ar papildu tīrīšanu, izmaksas saistībā ar satiksmes noteikumu un/vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu un ar to saistītās administratīvās izmaksas, izmaksas saistībā ar Līguma Nosacījumu pārkāpšanu, kā arī citas izmaksas saistībā ar Transportlīdzekļa lietošanu, par kurām nav panākta vienošanās nomas perioda sākumā. Saskaņā ar parakstīto Līgumu Autovadītājs apņemas segt visas šāda veida izmaksas.
F) Nomas galīgās izmaksas tiek noteiktas pēc Transportlīdzekļa atdošanas.
G) Iesniedzot Iznomātājam pamatotus argumentus (paskaidrojumu, fotogrāfijas, video, autorizēta servisa remontdarbu tāmi u.c.), Autovadītājam ir tiesības 14 dienu laikā apstrīdēt jebkuru no papildus maksām.


8. DEGVIELAS UZPILDES IZMAKSAS
 A) “Kā paņemot” un “Pilna/Pilna” degvielas politika – Autovadītājam Transportlīdzeklis vienmēr jāatgriež ar tādu pašu degvielas līmeni, kāds tas tika norādīts Līgumā, Transportlīdzekļa saņemšanas brīdī. Atdodot Transportlīdzekli atpakaļ ar mazāk nekā pilnu degvielas tvertni, Autovadītājam ir jāsedz trūkstošās degvielas izmaksas, kā arī degvielas uzpildes pakalpojuma izmaksas saskaņā ar Iznomātāja cenrādi. Iztrūkstošās degvielas daudzumu nosaka, sadalot degvielas rādītāja skalu astotdaļās (no 1 līdz 8). Minimālais iztrūkstošās degvielas daudzums - 1/8.
B) Ja, parakstot Nomas līgumu, Autovadītājs ir norādījis, ka tas nomas perioda sākumā vēlas iegādāties pilnu degvielas tvertni (Express fuel / Pilna degvielas tvertne), Autovadītājam attiecīgais degvielas daudzums ir jāapmaksā Nomas līgumā norādītajā apmērā vai atbilstoši Autovadītājam zināmajām aplēstajām izmaksām, un tas drīkst atdot Transportlīdzekli atpakaļ, nepiepildot degvielas tvertni. Maksa par degvielu, kas nav izlietota līdz Transportlīdzekļa atdošanas brīdim, netiek atmaksāta līdz brīdim, kamēr Autovadītājs to pieprasa. Šajā gadījumā Autovadītājam ir jāveic maksājums gan par iztrūkstošo degvielu, gan degvielas uzpildīšanas pakalpojuma maksa saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.


9. ATBILDĪBA PAR ĪPAŠUMU
Iznomātājs neuzņemas atbildību par Autovadītāja, papildu vadītāju un pasažieru īpašumu vai mantām, kas ir atstātas Transportlīdzeklī tā lietošanas laikā vai pēc tā lietošanas.


10. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
 A) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir iekļauta nomas maksā.
B) Iznomātāja transportlīdzekļiem noformētā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilst visām juridiskajām prasībām un nodrošina Iznomātāja, Autovadītāja un visu pilnvaroto papildu vadītāju aizsardzību saskaņā ar likumdošanu un attiecīgās apdrošināšanas polises noteikumiem.
C) Autovadītājs apņemas atlīdzināt Iznomātājam visus izdevumus, kas varētu rasties, pamatojoties uz apdrošinātāju pretenzijām gadījumos, kad Transportlīdzeklis ir lietots, neievērojot punktos 2 un 5 izklāstītās prasības.


11. BOJĀJUMI, NEGADĪJUMI, ZĀDZĪBAS UN VANDĀLISMS
 A) Autovadītājs apņemas ziņot Iznomātājam un pēc tā pieprasījuma arī policijai par visiem satiksmes negadījumiem, sadursmēm, Transportlīdzekļa vai tā daļu zādzību, bojājumiem (t.sk., riepu, vējstikla, virsbūves utt.), kā arī par jebkuru citu notikumu saistībā ar Transportlīdzekli.
B) Bez Iznomātāja piekrišanas Autovadītājs nav tiesīgs uzņemties nekādu iespējamo atbildību vai atbrīvot kādu no iespējamās atbildības pēc negadījuma. Autovadītājam ir jāfiksē negadījuma liecinieku un negadījumā iesaistīto personu vārdi, uzvārdi, tālruņu numuri un adreses, nepieļaujot tikai mutisku informācijas sniegšanu.
C) Jebkādu bojājumu (t.sk., riepu, vējstikla, virsbūves utt.), negadījuma, zādzības un/vai vandālisma gadījumā Autovadītājs apņemas aizpildīt veidlapu „Ziņojums par Transportlīdzekļa bojājumu vai CSN” un iesniegt to Iznomātājam vēlākais 72 stundas pēc nomas perioda beigām. Papildus tam Autovadītājam ir jāiesniedz Iznomātājam autovadītāja apliecības kopija. Nespējot uzrādīt minēto dokumentāciju, visi punktā 4(B) minētie un Autovadītāja akceptētie Atbildības samazināšanas veidi tiek anulēti. Autovadītāja atbildība tiek noteikta Transportlīdzekļa pirkuma vērtībā un/vai citu ar negadījumu, zādzību un/vai vandālismu saistīto izmaksu apmērā.
D) Transportlīdzekļa zādzības gadījumā Nomniekam ir jānodod Europcar Transportlīdzekļa atslēgas, portatīvā satelītnavigācijas ierīce, automašīnas dokumenti un Transportlīdzekļa pretaizdzīšanas sistēmas tālvadības pults. Ja Autovadītājs nespēj uzrādīt šos priekšmetus Iznomātājam vai pārkāpj 11. punktā izklāstītos nosacījumus jebkādā citā veidā, Autovadītājs nettiek atbrīvots no atbildības Transportlīdzekļa pirkuma vērtībā un/vai citu ar negadījumu, zādzību un/vai vandālismu saistīto izmaksu apmērā (pat ne piekrītot kādam no punktā 4(B) minētiem un Autovadītājs akceptētiem Atbildības samazināšanas veidiem).
E) Autovadītājs apņemas sadarboties ar Iznomātāju un tā apdrošinātājiem satiksmes negadījuma, zādzības un vai vandālisma akta apstākļu izmeklēšanā.
F) Ja laikapstākļi, tumsa, laiks un/vai vieta Transportlīdzekļa atdošanas brīdī neļauj Iznomātāja darbiniekiem konstatēt nozaudētas Transportlīdzekļa daļas un/vai Transportlīdzekļa un/vai tā daļu bojājumus nomas periodā, kā arī ja to konstatāciju apgrūtina Transportlīdzekļa netīrība, bojājumu vieta un vai trūkstošo daļu sākotnējā atrašanās vieta, tad Iznomātājam ir tiesības iekasēt maksu par zaudējumu vai bojājumu arī pēc to konstatācijas. Šī punkta 11(F) izpratnē Iznomātājam ir tiesības pieprasīt kompensāciju tikai par zaudējumu vai bojājumu, kas ir konstatēts ne vēlāk kā 15 dienas pēc brīža, kad Autovadītājs ir atdevis Transportlīdzekli atpakaļ Iznomātājam (ar noteikumu, ka Transportlīdzeklis šajā laikā nav iznomāts vēlreiz).


12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
Iznomātājs nav uzskatāms par atbildīgu Autovadītāja vai trešo personu priekšā par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem nomas periodā, ja vien zaudējums vai bojājums nav radies Iznomātāja klajas nevērības vai tīšas rīcības rezultātā. Iznomātājs neatbild par nekādiem netiešiem zaudējumiem, izrietošiem zaudējumiem, zaudētu peļņu vai īpašiem zaudējumiem. Nekas no minētā neizslēdz un nemazina Iznomātāja atbildību par nāvi vai savainojumiem cilvēkam, ja to iemesls ir Iznomātāja klaja nevērība vai tīša rīcība, kā arī citu atbildību, kuru nav iespējams izslēgt vai mazināt saskaņā ar likumu.


13. TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVIETOŠANA STĀVĒŠANAI UN SODI PAR SATIKSMES NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM
 A) Autovadītājs uzņemas pilnu atbildību par transportlīdzekļa novietošanas stāvēšanai apmaksu. Ja Iznomātājs veic apmaksu, Autovadītājam tiek piemērota Administrēšanas maksa saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.
B) Autovadītājs uzņemas pilnu atbildību par visiem sodiem saistībā ar satiksmes vai autotransporta stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem nomas periodā, kā arī par jebkuriem citiem likumu pārkāpumiem un to radītajām sekām.
C) Ja Autovadītājam nomas periodā tiek uzlikts sods par satiksmes vai autotransporta stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, par to nomas perioda beigās ir jāinformē Iznomātājs.
D) Neievērojot šo Nosacījumu 5(D)(VIII) punktu, ko apliecina Iznomātājam adresēts atbildīgo institūciju (piem., Ceļu policija, policija utt.) paziņojums par sodu, Autovadītājam tiek piemērota Administrēšanas maksa saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.


14. APKOPOJUMS PAR PAPILDU PAKALPOJUMIEM
 A) Transportlīdzekļa nomas maksas veido maksa par pakalpojumiem, kuri ietilpst pamatlikmē, kā arī par papildu pakalpojumiem, ņemot vērā rezervētā Transportlīdzekļa grupu. Papildus rezervētajiem papildu pakalpojumiem Autovadītājs var piekrist/iegādāties citus papildu pakalpojumus.
B) Autovadītājam netiek garantēts konkrēts automašīnas modelis, bet Transportlīdzeklis no transportlīdzekļu grupas ar atšķirīgām funkcijām un iespējām. Par papildu samaksu Autovadītājs var izvēlēties Transportlīdzekli no citas (nerezervētas) grupas, ja tas ir iespējams attiecīgajā nomas vietā. Iznomātāja transportlīdzekļi ir iedalīti šādās klasēs:
Interrent – Mini (Mini), Ekonomiskā (Economy), Kompaktā (Compact), Mikroautobuss (Minivan);
Europcar - Mini (Mini), Ekonomiskā (Economy), Kompaktā (Compact), Vidējā (Intermediate), Standarta (Standard), Paaugstinātas kvalitātes (Premium), Pilnizmēra (Full-size) un Luksus klase (Luxury).
C) Sīkāka informācija par Atbildības samazināšanas veidiem kā papildu pakalpojumiem ir izklāstīta šo Nosacījumu 4. un 15. punktā.
D) Nomājot GPS (navigācijas sistēmu), iebūvēto vai portatīvo, tiek piemērota papildus maksa saskaņā ar Iznomātāja cenrādi.


15. PERSONU NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA
 A) Personu nelaimes gadījumu apdrošināšana (turpmāk tekstā - SPAI) atbilst visām prasībām, kuras Iznomātājs ir noformējis šai apdrošināšanai un tās ierobežojumiem. Polise ir izsniegta saskaņā ar praksi un likumdošanu iznomājošajā valstī. Visi strīdi par polisi tiek izskatīti attiecīgās valsts valodā, saskaņā ar vietējo praksi un likumiem iznomājošajā valstī. Apdrošināšanas segums – līdz 10 000.00€ par personu.
SPAI iekļauj Personisko mantu apdrošināšanu (turpmāk tekstā – PEC), kur pret nozagšanu tiek apdrošinātas Autovadītāja un pasažieru bagāžas un cimdu nodalījumā atrodošās personiskās mantas. PEC darbojas, nomājot jebkuru Transportlīdzekļa klasi, izņemot Mikroautobusu. Notiekot zādzībai, Nomnieka pienākums ir ziņot par šo faktu policijai un iesniegt Iznomātājam policijas ziņojumu. Maksimālais segums 5000.00€ par personu.
PEC nav spēkā, ja personiskās mantas ir atstātas Transportlīdzeklī bez uzraudzības redzamā vietā. JA TRASNPORTLĪDZEKLIS NETIEK IZMANTOTS, TAS VIENMĒR IR JĀAIZSLĒDZ.
B) SPAI attiecas uz šādiem gadījumiem:
I) nāve negadījuma rezultātā, atrodoties Transportlīdzeklī, iekāpjot tajā vai izkāpjot no tā;
II) izdevumi par medicīnisko un neatliekamo aprūpi tiešā saistībā ar negadījumu, kurā ir iesaistīts Transportlīdzeklis.
C) SPAI nesedz sekojošus gadījumus:
I) karš, pilsoņu karš, revolūcija;
II) paša nodarīti savainojumi, pašnāvība vai pašas apdrošinātās personas krimināla rakstura darbības;
III) iepriekš diagnosticētas slimības saasināšanās, hroniska slimība, grūtniecība;
IV) dalība rallijā, izmēģinājuma braucienā vai sacensībās;
V) Transportlīdzekļa lietošana nolūkiem, kas nav minēti Nosacījumu 5. punktā;
VI) autostopētāju uzņemšana;
VII) aktīva militārā, gaisa spēku vai jūras spēku darbība.
D) PEC nesedz:
I) Motociklus, velosipēdus, laivu motorus vai citus satiksmes līdzekļus un to aksesuārus;
II) Mēbeles, naudu, monētas, pastmarkas, aktus, vērtspapīrus, zeltu, biļetes, dokumentus;
III) Radio, radaru detektorus, ieročus, pārdošanai paredzētas preces, mākslas darbus;
IV) Kontaktlēcas, mākslīgos zobus un ķermeņa locekļus;
V) Ātrbojīgas preces, dzīvniekus;
VI) Karadarbības rezultātā radušos zaudējumus;
VII) Zaudējumus, ja tiek pārkāpti šo Nosacījumu 5(B), 5(E), 5(F) punkti.


16. PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA
 A) Parakstot Nomas līgumu, Autovadītājs dod Iznomātājam tiesības uzglabāt savu personas informāciju un datus par Nomas līgumu, kā arī apstrādāt to/tos Iznomātāja vajadzībām, ieskaitot nomnieku lojalitātes mērījumus, statistisko analīzi, kredītspējas pārbaudi un Iznomātāja īpašuma aizsardzību.
Gadījumā, ja Autovadītājs pārkāpj Līguma noteikumus (piem., LR Ceļu satiksmes likuma, autostāvvietu pakalpojumu sniedzēju noteikumu ietvaros), Iznomātājs var publiskot šo informāciju un nodot to trešajām personām, lai novērstu zaudējumus, kas Iznomātājam radušies Līguma noteikumu pārkāpšanas rezultātā, kā arī lai novērstu turpmākus zaudējumus.
B) Autovadītājs apzinās, ka gadījumā, ja tas, nomājot Transportlīdzekli, lieto Korporatīvās cenas kodu (Contract number), Iznomātājam ir pienākums izpaust viņa/viņas personas informāciju kompānijai vai iestādei, kurai pieder Koporatīvās cenas kods.
C) Autovadītājs ir tiesīgs iepazīties ar Iznomātāja uzglabāto informāciju par Autovadītāju.


17. NOSACĪJUMU SPĒKĀ ESAMĪBA
 A) Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
B) Neviena Nosacījumu punkta pārkāpums nenozīmē Līguma anulēšanu un neatbrīvo nedz Iznomātāju, nedz Autovadītāju no uzņemto saistību izpildes atbilstoši pārējiem Nosacījumu punktiem.
C) Visi strīdi starp Iznomātāju un Autovadītāju ir risināmi līdzēju starpā. Nepanākot miermīlīgu izlīgumu, strīds ir iesniedzams šķiršanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


18. PRIEKŠLAICĪGA TRANSPORTLĪDZEKĻA ATDOŠANA
Ja Autovadītājs nodod Transportlīdzekli priekšlaicīgi, neviens no iepriekš veiktajiem maksājumiem (priekšapmaksa) par nomu netiks atgriezts atpakaļ. Norēķins tiks veikts par kopējā nomas maksu, kas norādīta Līgumā, tā parakstīšanas brīdī.


19. SODI UN ADMINISTRĒŠANAS MAKSAS
Jebkuras cenas, sodi, maksas ir pieejami Autovadītājam Transportlīdzekļa saņemšanas laikā, pirms viņš paraksta Līgumu.
Iznomātājam ir tiesības izmainīt cenas, sodus, maksas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Ar šo es, Līgumā saukts kā „Papildus autovadītājs”, piekrītu uzņemties visas no šī Līguma izrietošās likumiskās un līgumiskās saistības, kā arī apliecinu, ka esmu izlasījis, sapratis un piekrītu šī Līguma Standarta noteikumiem un nosacījumiem.
Ar savu parakstu apliecinu, ka visus no šī Līguma izrietošos maksājumus atļauju ieturēt no savas kredītkartes, kas norādīta kā „Kredītkarte” Līguma laukā „Maksājumi”.


Vārds & Uzvārds _______________________________________________________________________________


Paraksts _______________________________________________________________________________

Zvani un rezervē: +37167222637

Tā pati aplikāicija, Jaunā versijā

Lejupielādēt Europcar mobilo lietotni iPhone, iPad un Android versijām!